Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-192/02.10.2020 г. относно утвърждаване състава на Областния съвет за развитие на област Бургас

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-192

Бургас, 02.10.2020 год.

 

 

 

На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗРР, решенията от заседания на общинските съвети, с които са определени съответните представители и писмените предложения за делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и в качеството ми на председател на областния съвет за развитие съгласно чл.22, ал.2 от ЗРР и чл.51, т.1 от ППЗРР,   с оглед провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на област Бургас,

 

З А П О В Я Д В А М:

              І. ОДОБРЯВАМ списъка с поименния състав на областния съвет за развитие (ОСР) на област Бургас както следва::

              заместник председател на областния съвет за развитие e Владимир Крумов - заместник областен управител на област Бургас, който в изпълнение разпоредбите на чл.45, ал.2 и чл.52, ал.3 от ППЗРР да подпомага председателя на областния съвет за развитие и при отсъствието му да свиква и ръководи заседанията на ОСР

              членове на съвета са:

1.Васил Иванов Едрев – кмет на община Айтос

2.Димитър   Николов Николов – кмет на община Бургас

3.Жельо Василев Вардунски – кмет на община Камено

4.Георги Иванов Димитров – кмет на община Карнобат

5.Илиян Костов Янчев – кмет на община Малко Търново

6.Николай Кирилов Димитров - кмет на община  Несебър

7.Иван Атанасов Алексиев – кмет на община Поморие

8.Димитър Германов Германов   – кмет на община Приморско

9.Исмаил Юсмен Осман – кмет на община Руен

10.Тихомир Йорданов Янакиев– кмет на община Созопол

11.Иван Петков Жабов – кмет на община Средец

12 Георги Стефанов Кенов – кмет на община Сунгурларе

13.Георги Иванов Лапчев – кмет на община Царево

14.Бехчет Ремзиев Емурлов– представител на общински съвет Айтос

      Милена Янева Куртова - Радева - заместник

15.проф. д-р Севдалина Турманова– представител на общински съвет Бургас

    Павел Маринов - заместник

16.Радослав Иванов Балтаджиев - представител на общински съвет Камено

     Тонка Атанасова Сотирова- заместник

17.Антоанета Пенева-представител на общински съвет Карнобат

     Маргарита Стаматова Стаматова - заместник

 18. Иван Павлов Янгьозов - представител на общински съвет МалкоТърново

      Коста Пламенов Казаков- заместник

19.Славчо Стойчев Станелов - представител на общински съвет Несебър

     Георги Манолов Манолов - заместник

20.Никодим Стоянов Стоянов  - представител на общински съвет Поморие

     Бейхан Али Мустафа - заместник

21.Борислав Красимиров Киров - представител на общински съвет Приморско

     Дамян Димитров Петков - заместник

22.Ешереф Кязим Ешереф - представител на общински съвет Руен

23.Георги Леонидов Пинелов - представител на общински съвет Созопол

     Анета Филипова Момчилова - заместник

24.Динко Цъцаров - представител на общински съвет Средец

     Яна Биюкова- заместник

25.Мария Димитрова Димитрова - представител на общински съвет Сунгурларе

     Васил Динев Михалев - заместник

26.Стела Тодорова Кюмюрджиева - представител на общински съвет Царево

     Невяна Радкова Фешева - заместник

27.Видка Димитрова Вълчева – представител на Търговско индустриална камара

     Деляна Минчева Байчева- заместник

28.Цанко Делов Иванов – представител на Търговско-промишлена палата

     Радко Атанасов Дренчев - заместник

29. Кирил Георгиев Янков - представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България

      Златка Маркова - заместник

30.Стоян Караненов - представител на Конфедерацията на работодателите и                      

     индустриалците в България

     Павлин Иванов – заместник

31.Весела Иванова – представител на Съюз на работодателите в системата на народната просвета

     Надежда Радева – Иванова - заместник

32.Иван Димитров Костадинов - представител на СРС на КТ”Подкрепа”-Бургас

     Добромира Костич - заместник

33. Здравко Асенов Тошков - представител на РС на КНСБ-Бургас

     

Когато член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той се замества от определеното по същия ред лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на Глава трета, раздел ІІ от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР)

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Марина Дичева Дичева – главен експерт  в дирекция „АКРРДС“                                                               за секретар на областния съвет за развитие, който съгласно чл. 56 от ППЗРР  да отговаря за  цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.

2. Николина Вълчева Кирова – главен специалист в отдел „ТУДС” за технически секретар, който да сигурява организационно-техническото обезпечаване на заседанията, съставянето на протокола в съответствие с чл.54, ал.2 и ал.3 от ППЗРР, както и извършването на други дейности свързани с работата на ОСР.

3.Пламена Танева Апостолова – гл.експерт в в дирекция „АКРРДС“ - да осигурява публичността на дейността на ОСР на основание чл.54, ал.4 от ППЗРР.

 

На основание чл. 48 от ППЗРР списъкът с поименния състав на областния съвет за развитие да се предостави на членовете на съвета, на секретариата на регионалния съвет за развитие и да се обяви на интернет страницата на областна администрация Бургас.

            Препис от заповедта да се връчи на посочените служители на областна администрация за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 08 октомври 2020 09:49 горе назад 354