Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-21/28.09.2020г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ РД-12-21
Бургас, 28.09.2020 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗДС във връзка с чл.За, ал.2 от ЗПСК, чл.42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-153/18.08.2020 г. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот I (първи) в квартал 16 (шестнадесети) по плана на село Рупча, община Руен, одобрен със Заповед № 968/25.09.1979 год. с площ от 684 кв.м. (шестстотин осемдесет и четири квадратни метра), ведно с находищата се в имота масивна жилищна сграда на един надземен етаж - бивш фелдшерски пункт, със застроена площ от 68 (шестдесет и осем квадратни метра); земята и сградата актувани с АЧДС № 9764/23.01.2020 г. и с Акт № 9789/19.02.2020 год. за поправка на Акт за частна държавна собственост № 9764/23.01.2020 год.
Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол от 16.09.2020 г. и на основание, чл.55 от ППЗДС,

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯМ Хасан А Хюсеин с ЕГН ******, действал чрез представляващия го адв. Тургай Хасан, вписан в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия Бургас, документ за самоличност на купувача: л.к. № ***** издадена от МВР- Бургас на ***** год. и адрес на купувача: *********5 за спечелил търга и за купувач на имот - частна държавна собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот I (първи) в квартал 16 (шестнадесети) по плана на село Рупча, община Руен, одобрен със Заповед № 968/25.09.1979 год. с площ от 684 кв.м. (шестстотин осемдесет и четири квадратни метра), ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда на един надземен етаж - бивш фелдшерски пункт, със застроена площ от 68 (шестдесет и осем квадратни метра); земята и сградата актувани с АЧДС № 9764/23.01.2020 г. и с Акт № 9789/19.02.2020 год. за поправка на Акт за частна държавна собственост № 9764/23.01.2020 год.
  2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т. 1 е в размер на 32778 лв. (тридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и осем лева), без вкл. ДДС.
  3. ЗАДЪЛЖАВАМ Хасан А. Хюсеин с ЕГН *****, спечелил търга и определен за купувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

3.1.  29778 лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас - IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2.     655,56 лв. (шестстотин петдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас - IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

3.3. 6686,71 лв. (шест хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и една стотинки), представляващи 20% ДДС изчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас - IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.

3.4.     852,23 лв. (осемстотин петдесет и два лева и двадесет и три стотинки), съставляваши 2,6% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, но съответната банкова сметка на община Руен.

  1. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

  1. В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.З, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bs.government.bg и на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административния съд - гр. Бургас.Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 28 септември 2020 15:18 горе назад 428