Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании








РД-12-20/16.09.2020г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ РД-12-20
Бургас, 16.09.2020 год.



На основание чл.44, ал.2 от ЗДС във връзка с чл.За, ал.2 от ЗПСК, чл.42, ал.1, във връзка с чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.7 от ЗДДС е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-138/27.07.2020 г. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., с пл. №185, разположена в УПИ IV-94 в кв.52, по одобрения ПУП от 1930 г. на с. Кръстина, община Камено, актуван с АЧДС №9633/27.08.2019 г. и Акт за поправка №9836/11.05.2020 г., утвърдени от Областен управител на област Бургас.
Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол от 04.09.2020 г. и на основание, чл.55 от ППЗДС,

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. ОПРЕДЕЛЯМ САЛИМ Ю. ШУКРИЕВ с ЕГН ***** с адрес: ******** л.к. № *******г., издадена от МВР-Бургас, за спечелил търга и за купувач на имот - частна държавна собственост, представляващ масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., с пл. №185, разположена в УПИ IV-94 в кв.52 по одобрения ПУП от 1930 г. на с. Кръстина, община Камено, актуван с АЧДС №9633/27.08.2019 г. и Акт за поправка №9836/11.05.2020 г., утвърдени от Областен управител на област Бургас.
  2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 7 280 лв. (седем хиляди двеста и осемдесет лева), без вкл. ДДС.
  3. ЗАДЪЛЖАВАМ САЛИМ Ю. ШУКРИЕВ е ЕГН *****, спечелил търга и определен за купувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
3.1.   6 780 лв. {шест хиляди седемстотин и осемдесет лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 500 лв. {петстотин лева), вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас - IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.
3.2.    145,60 лв. {сто четиридесет и пет лева и 60 cm.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас - IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.
3.3.    20% ДДС в размер на 1 485,12 лв. (хиляда четиристотин осемдесет и пет лева и 12 cm.), изчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас - IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.
3.4.   218,40 лв. (двеста и осемнадесет лв. и 40 cm.), съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Камено.
  1. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.
Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.
  1. В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.З, да се подготви договор за продажба на имота.
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bs.government.bg и на Салим Ю Шукриев по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административния съд - гр. Бургас.
Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС и началник отдел „АФСД“.
 
 
 
 
 
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (П)
Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 18 септември 2020 16:04 горе назад 494