Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-19/09.09.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-19

 

Бургас,09.09.2020 год.

 

 

На основание чл.49, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.3а, ал.2 от ЗПСК, чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.3 от ЗДДС е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-142/31.07.2020 г. на областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.5 с площ 144,32 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ №19 ет.1, ап.1, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с прилежащи части: Складови помещения в сутерена с обща площ 40,24 кв.м. и 6,34 кв.м. (48,738%) идеални части от общите части на сградата и 48,738% ид. части от правото на строеж, актуван с АЧДС № 9917/16.06.2020 г., утвърден от областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол от 31.08.2020 г. и на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. Определям „СТРАНДЖА ГАЗ“ ЕООД с ЕИК 206006300, с адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №79, ет.6, ап.*, представлявано от управителя Мария Г. Георгиева с ЕГН *****, л.к. №***** г., издадена от МВР-Бургас, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.5 с площ 144,32 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ №19  ет.1, ап.1, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с прилежащи части: Складови помещения в сутерена с обща площ 40,24 кв.м. и 6,34 кв.м. (48,738%) идеални части от общите части на сградата и 48,738% ид. части от правото на строеж, актуван с АЧДС №9917/16.06.2020 г., утвърден от областния управител на област Бургас.

  2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 219 150,00 лв.  (двеста и деветнадесет хиляди сто и петдесет лв.), без вкл. ДДС.

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ „СТРАНДЖА ГАЗ“ ЕООД с ЕИК 206006300, представлявано от Мария Г. Георгиева с ЕГН *****, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 209 150,00 лв. (двеста и девет хиляди сто и петдесет лв.), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в

размер на 10 000 лв.(десет хиляди лв.),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 5 259,60 лв. с включен ДДС (пет хиляди двеста петдесет и девет лв. и 60 ст.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, с включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

          3.3. 6 574,50 лв. (шест хиляди петстотин седемдесет и четири лв. и 50 ст.), съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Бургас.

          3.4. На основание чл.45, ал.3 от Закон за данък върху добавената стойност върху продажната цена не се начислява ДДС, тъй като самостоятелният обект се намира в сграда, построена преди 1949 г, която не е нова по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДДС.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bs.government.bg и на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 09 септември 2020 09:53 горе назад 347