Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-17/18.08.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д  

 

          РД - 12 - 17

 

Бургас,18. 08. 2020г.

            

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗДС във връзка с чл.3а, ал.2 от ЗПСК, чл.42, ал.1, във връзка с чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.7 от ЗДДС е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-89/14.05.2020 г. на областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот №63, с площ 1311,60 кв.м. по кадастралния план на с. Снежа, община Руен, одобрен със Заповед №300-4-5/21.01.2003г., незастроен, актуван с АЧДС №9696/25.11.2019 г., утвърден от областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол от 06.08.2020 г. и на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. Определям РЕМЗИ И. Х. с ЕГН ******, с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“,* №* г., издадена от МВР-Бургас, чрез представляващия го адвокат Светлана Д. Д., ЕГН *****, с пълномощно с рег. №14162 и №14163 от 14.07.2020 г., том ІV, акт №120, издадени от Нотариус в Район РС София – Милена Георгиева с рег. №622 на Нотариалната камара, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот №63, с площ 1311,60 кв.м. по кадастралния план на с. Снежа, община Руен, одобрен със Заповед №300-4-5/21.01.2003г., незастроен, актуван с АЧДС №9696/25.11.2019 г., утвърден от областния управител на област Бургас.

  2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 5661 лв.  (пет хиляди шестстотин шестдесет и един лева), без вкл. ДДС.

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ РЕМЗИ И.Х. с ЕГН *****, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 5161 лв. (пет хиляди сто шестдесет и един лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 500 лв.(петстотин лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 113,22 лв.  (сто и тринадесет лева двадесет и две стотинки), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3.3. 20% ДДС в размер на 1 154,84 лв.  (хиляда сто петдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки), изчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

          3.4. 147,19 лв. (сто четиридесет и седем лева и деветнадесет стотинки), съставляващи 2,6 % местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Руен.

          3.5. На основание чл.45, ал.1, във връзка с ал.7 от Закон за данък върху добавената стойност върху продажната цена се начислява ДДС.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsregion.org и на Ремзи И. Х., чрез пълномощника му адвокат Светлана Д. Д., по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 19 август 2020 14:16 горе назад 155 pdf