Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-135/07.08.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 
 
З А П О В Е Д
 
                                                РД-09-135
                                        
    Бургас,07.08.2020г.
 
 
С моя Заповед № РД-09-17/04.06.2019г. на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, е утвърдена процедура за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“  и локални платна“ части от имоти – частна собственост, намиращи се в  землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-91/31.08.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязъл в законна сила съгласно писмо с изх.№ АУ13-2/31.07.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.
След издаване на горепосочената заповед е представен допълнителен документ, от който се констатира грешка във фактическата обстановка, отнасяща се до настъпила преди издаване на заповедта промяна в собствеността на отчужден имот, която не е отразена в приложението, неразделна част от заповедта.
Видно от представения Нотариален акт за продажба на недвижими имот – земеделски земи Акт № .., том …, Вх.№ …, Дело № ….от … г., изд. от Нотариус Надежда Маркова, рег № 409 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – РС Бургас, приложен към заявление, с вх.№ 94-00-844/ 01.07.2020 г., подадено от Ани П. Петкова, се установи, че поземлен имот с идентификатор 07079.2.1215, посочен в № 3 по ред в Приложението към Заповед № РД-09-17/04.06.2019г., е прехвърлен изцяло от ЦОНА ХР. КОСТАДИНОВА в собственост на АНИ П. ПЕТКОВА чрез покупко-продажба.
Горното обстоятелство налага извода, че е налице очевидна фактическа грешка, тъй като в Приложението към Заповед № РД-09-17/04.06.2019г. като правоимащи лица за получаване на определеното обезщетение за ПИ с идентификатор 07079.2.1215 по КККР на гр. Бургас са посочени „наследниците на Цона Хр. Костадинова“.  Това е така, защото на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗДС заинтересованото ведомство, в случая Агенция „Пътна инфраструктура“, още на етап - отправяне на мотивирано искане до министъра на финансите и до министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имотите, прилага и документи за характеристиката им, вид, местонахождение, размер, данни за собствениците и документи за собственост, предоставени от самите собственици или от общинските и държавните органи. Въз основа на тези документи се одобрява отчуждаването на имотите. След одобрение на искането, на основание чл.34а, ал.2 от ЗДС отчуждаването на имотите се извършва със заповед на областния управител по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Съгласно чл.34в, ал.2 и ал.3 от ЗДС, заповедта на областния управител се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл.61, ал. 1 и ал.2 от АПК. В конкретния случай, Заповед № РД-09-17 от 04.06.2019 г. на Областния управител на област Бургас е съобщена в срок на заинтересованите лица - Катя Хр. Костадинова (на 18.06.2019 г.), Цветилина Хр. Кирова (на 18.06.2019г.), Ани П. Петкова (на 19.06.2019 г.), видно от обратните разписки. След като са се запознали със съдържанието на заповедта, същите не са я обжалвали по реда на чл.38, ал.2 от ЗДС в законоустановения 14-дневен срок от съобщаването й.
Поради установяване на извършената покупко – продажба на имота като обстоятелство, което не е ново, но не е било известно при отправяне на мотивираното искане от инвеститора и при издаването на заповедта от Областния управител, следва да се поправи допуснатата очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-09-17 от 04.06.2019г. на Областния управител на област Бургас по реда на чл.62, ал.2 от АПК.
Във връзка с изложеното и на основание чл.62, ал.2 от АПК,
 
 
       З А П О В Я Д В АМ:
 
 
ИЗМЕНЯМ моя Заповед № РД-09-17/04.06.2019г., в частта от приложението, както следва:
-За имот с идентификатор 07079.2.1215 в ред № 3, графа № 9, стр.1 от приложението вместо „Н-ци на ЦОНА ХР. КОСТАДИНОВА“ ДА СЕ ЧЕТЕАНИ П. ПЕТКОВА“.
 
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Бургас за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация  - гр.Бургас.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложението е неразделна част от заповедта.
 
 
 
 
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на област Бургас   

Добавено : понеделник, 10 август 2020 11:58 горе назад 514