Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-145/04.08.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

З А П О В Е Д

 

№ РД10 - 145

 

Бургас, 04. 08. 2020 год.

 

С моя Заповед №РД-10-89/14.05.2020 г., са утвърдени: тръжна документация и срокът за провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ ПИ №63, с площ 1311,60 кв.м. по КП на с. Снежа, община Руен, одобрен със Заповед №300-4-5/21.01.2003 г., актуван с АЧДС №9696/25.11.2019 г. Регистрацията на търга е направена на 19. 05. 2020 г., като валидността на търга е 2 календарни месеца.

Валидността на процедурата е удължена във връзка с регистрацията на първия участник в края на първоначално установения срок. Съгласно утвърдените със същата Заповед „Условия за провеждане на електронен търг“ в раздел „Срок за валидност на процедурата“ е посочено – „В случай, че първият кандидат се регистрира за участие в търга в някой от последните 15 работни дни от срока на валидност на процедурата, срокът на валидност на тръжната процедура се удължава така, че от деня на регистрацията на този кандидат да има още 15 работни дни. Удължаването на срока се извършва в електронната система от председателя на тръжната комисия и за това се публикува съобщение“.

С оглед късната регистрация на първия участник е определена нова дата за провеждане на търга – 06.08.2020 г., на която трима от членовете на комисията ползват редовен годишен отпуск по чл.56, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.50, ал.2 от Закона за държавния служител.

В тази връзка

З А П О В Я Д В А М:

 

ПРОМЕНЯМ състава на комисия за провеждане на търга, както следва:

 

Председател: Валентин Люцканов

  1. Нейка Новакова – директор на Дирекция „АКРРДС“
  2. Янита Стоянова – главен експерт в отдел „АФСД“
  3. Ася Тороманова – старши експерт в отдел „ТУДС“
  4. Светла Кралева – младши експерт в отдел „ТУДС“

 

Останалата част от Заповед №РД-10-89/14.05.2020 г. остава непроменена.

Заповедта да се публикува в Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост на интернет страницата на АППК на адрес - https://estate-sales.uslugi.io, да се постави на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org.

Настоящата заповед да се съобщи на горепосочените служители и на началник отдел  „ТУДС“.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация Бургас.

 

ВЛАДИМИР КРУМОВ /П/

За Областен управител на област Бургас

Съгласно Заповед за заместване №РД-10-144/03.08.2020 г.

Добавено : вторник, 04 август 2020 15:35 горе назад 289