Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-133/30.07.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

   З А П О В Е Д                                                          Извлечение

 

                 № РД-09-133

 

       Бургас, 30.07.2020 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-102/19.06.2020г. на Областния управител на Област Бургас, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на84 кв.м. незастроена площ, представляваща част от недвижим имот – частна държавна собственост с идентификатор 57491.502.167 по КККР на гр. Поморие, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5,целия с площ от 431 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 6929/16.09.2013г. и Акт за поправка № 7639/03.05.2016г.на АЧДС № 6929/16.09.2013г на Областен управител, съгласно схема за разполагане на маси за търговска дейност (обслужване на клиенти).

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от  24.07.20 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

             

     1. Определям  „ДОНАКС 671“ ЕООД ЕИК 205614983 за спечелил търга и за наемател на84 кв.м. незастроена площ, представляваща част от недвижим имот – частна държавна собственост с идентификатор 57491.502.167 по КККР на гр. Поморие, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5,целия с площ от 431 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 6929/16.09.2013г. и Акт за поправка № 7639/03.05.2016г.на АЧДС № 6929/16.09.2013г на Областен управител, съгласно схема за разполагане на маси за търговска дейност (обслужване на клиенти).

                2.  ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1, в размер на 2345,67  /две хиляди триста четиридесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки/ лв. без ДДС.

                3. Плащането на наемната вноска в размер на 2345,67лв. /две хиляди триста четиридесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки/ лв. без ДДС и 2814,80 лв. с вкл. ДДС /две хиляди осемстотин и четиринадесет лева и осемдесет стотинки/ да се извършва авансово до 20 – то число на предходния месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

          4.  ЗАДЪЛЖАВАМ лицето, определено за наемател, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

            - 2814,80 лв. с вкл. ДДС / две хиляди осемстотин и четиринадесет лева и осемдесет стотинки/, съставляващи дължимият месечен наем за първия месец, по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

            - внесеният от лицето депозит за участие в търга в размер на 200 /двеста/ лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF да се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора, която е в размер на една месечна наемна вноска и лицето да довнесе сумата от 2614,80 лв. /две хиляди шестстотин и четиринадесет лева и осемдесет стотинки/, представляващи разликата до пълния размер на гаранцията по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас на “Уникредит Булбанк” АД.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

         5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

        6.  В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

            Извлечение от заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, както и на всички участници в търга по реда на АПК:

„ЙОРДАН 1990“ ЕООД гр. Поморие, ул. „Петър Берон“ № 20;

„ОМРАЙ“ ЕООД гр. Поморие, ул. „Свобода“ бл.1, вх.4, ет.3.

Заповедта да се съобщи на “ДОНАКС 671“ ЕООД.

Настоящата заповед да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

             Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел „ТУДС“  и  началника на отдел “АФСД ”.

Настоящата заповед да се връчи на началник отдел „АФСД“.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 30 юли 2020 16:15 горе назад 326