Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед РД-12-16/30.07.2020 за определяне на купувач на недвижим имот – частна държавна собственост

                     З А П О В Е Д                
 
      № РД-12-16
 
Бургас 30.07.2020 год.

 

 

         Във връзка с писмо (изх. № ЖИ -25110 / 15.07.2020 г., наш вх. № 55-00-7(1) / 17.07.2020 г.) на Генералния директор на ДП „НКЖИ“, относно проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 5, находящ се на втори жилищен етаж, блок № 17, ж.п. фондове, гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.159.1.5, със застроена площ от 30,10 (тридесет цяло и десет стотни) кв.м, при граници на имота: на същия етаж – 07079.618.159.1.4, 07079.618.159.1.6; под обекта – 07079.618.159.1.2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съгласно АЧДС № 8662/19.04.2018 г. и Акт № 9088/17.10.2018 г. за поправка на АЧДС № 8662/19.04.2018 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, утвърдени от областния управител на област Бургас и приложените към писмото документи, а именно: Решение РТ - 2 от 25.03.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Заповед № ПД – 64 от 25.03.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Препис от Протокол № 05-02 / 19 на заседание на УС на ДП ,,НКЖИ“, проведено на 28.02.2019 г., с взето решение за съгласие за продажба на гореописания имот; Заверено копие на писменото предложение и заявление за участие в търга – 1 бр.; АЧДС № 8662 / 19.04.2018 г.; Акт № 9088 / 17.10.2018 г. за поправка на АЧДС № 8662 / 19.04.2018 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС; скица на поземлен имот № 15-841219/16.09.2019 г.; удостоверение за данъчна оценка на имота  № 5202065582/17.07.2020 г.; Препис – извлечение от баланса на ,,НКЖИ“ – ЖП секция Бургас по счетоводна сметка № 203 1 за балансова стойност на ДМА – 1 бр.; тръжна документация, и като взех предвид Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 24.06.2020 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на основание чл. 59, ал. 6 от ППЗДС,

 

                                       

                                                     З А П О В Я Д В А М:

 

  1. 1.      ОПРЕДЕЛЯМ Николай Пейков Пейков,ЕГН , л.к. № …, издадена на …. от МВР – …….. с адрес за кореспонденция: ……………, за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 5, находящ се на втори жилищен етаж, блок № 17, ж.п. фондове, гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.159.1.5, със застроена площ от 30,10 (тридесет цяло и десет стотни) кв.м, при граници на имота: на същия етаж – 07079.618.159.1.4, 07079.618.159.1.6; под обекта – 07079.618.159.1.2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съгласно АЧДС № 8662/19.04.2018 г. и Акт № 9088/17.10.2018 г. за поправка на АЧДС № 8662/19.04.2018 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, утвърдени от областния управител на област Бургас.

 

       

  2. ОПРЕДЕЛЯМ цената на посочения в т. 1 от настоящата заповед недвижим имот в размер на 18 860,00 (осемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС.

 

         Съгласно удостоверение № 5202065582/17.07.2020г. данъчната стойност на недвижимия имот е в размер на 14 871, 60 (четиринадесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и шейсет стотинки) лева.

 

          3.  ЗАДЪЛЖАВАМ купувача Николай Пейков Пейков, ЕГН, с адрес за кореспонденция: …  в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да заплати по сметка на ДП ,,НКЖИ“ в ,,Централна Кооперативна банка“ АД, IBAN: BG53CECB97903319100900, BIC: CECBBGSF следните суми:

 

         3.1. Сума в размер на 9 860,00 (девет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, представляваща разликата между предложената цена за имота – 18 860,00 (осемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, и внесения депозит за участие в търга – 9 000,00 (девет хиляди) лева.

              Съгласно писмо наш вх. 55-00-7(3)/24.07.2020 г. на ДП НКЖИ – поделение ЖПС Бургас сграда с идентификатор 07079.618.159.1 не е ,,нова сграда“ по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС, поради което и на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС сделката представлява освободена доставка и не подлежи на облагане.

 

       3.2.Сума  в размер на 452,64 (четиристотин петдесет и два лева и шестдесет и четири стотинки) лева с вкл. ДДСрежийни разноски, представляваща 2 % от предложената цена за имота, на основание чл. 59, ал. ал. 7 и съгласно § 3 от ПЗР на ППЗДС.

 

         4. Купувачът заплаща и сума в размер на 565,80 (петстотин шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) лева местен данък, представляваща 3 % от предложената цена за имота, която следва да се заплати по сметка на общинската администрация на Община Бургас.

 

        5. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

 

         В случай, че купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката, съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

 

          6. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 и т. 4 да се подготви проект на договор за продажба на имота.

               Вписването на договора ще се извърши от и за сметка на купувача, който следва да заплати дължимата такса в размер на 18,86 (осемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) лева по сметка на Агенцията по вписванията.

 

          Настоящата заповед да се връчи за изпълнение на спечелилия търга участник Николай Пейков Пейков,ЕГН …, с адрес за кореспонденция: …..

 

         Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор Дирекция ,,АКРРДС“.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието ДП ,,НКЖИ“ на адрес: гр. София, 1233, бул. ,,Княгиня Мария Луиза“ № 110.

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участника в търга, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас.

 

         Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 30 юли 2020 11:20 горе назад 408