Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-132/24.07.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

      № РД-09-132

 

Бургас 24.07.2020 год.

 

 

 

 

Постъпило е заявление с вх. № 26-00-313(2)/09.07.20208 год. от изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ЕАД с адрес гр.Бургас, кв.“Победа“, ул.“Ген.Владимир Заимов“ №3 за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“.

Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП одобрено от възложителя, проектно трасе на обекта с регистри на засегнатите имоти, становище на Министерството на околната среда и водите с изходящ № ПД-2473(1) от 07.10.2019 год., предварителни съгласия по реда на чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи от общински съвети Приморско (Решение №98 от 30.06.2020 год.) и Царево (Решение № 50 от протокол № 4 от 04.02.2020 год.).

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на обект „Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:

землище на гр.Китен, община Приморско:

37023.2.106, 37023.2.108, 37023.2.109, 37023.2.110, 37023.2.117, 37023.2.441, 37023.2.442, 37023.4.428, 37023.5.149, 37023.5.336, 37023.5.337, 37023.5.416, 37023.5.417. 37023.5.422, 37023.5.423, 37023.5.442, 37023.5.443, 37023.5.503, 37023.5.504,  37023.5.511, 37023.10.359, 37023.10.394, 37023.10.421, 37023.10.422, 3702310.423, 37023.10.424, 37023.10.425,  37023.10.460,  37023.10.471, 37023.10.964, 37023.15.18, 37023.15.19, 37023.15.36, 37023.15.37, 37023.15.38, 37023.15.39, 37023.15.269, 37023.24.8;

землище на с.Лозенец, община Царево:

44094.6.1, 44094.6.479, 44094.6.829,  44094.12.102,  44094.24.1,  44094.26.11,  44094.26.12, 44094.26.19, 44094.27.1, 44094.27.15, 44094.30.4, 44094.30.6, 44094.30.7, 44094.30.8, 44094.30.9, 44094.30.12, 44094.30.13, 44094.30.16, 44094.34.4, 44094.34.5, 44094.34.6, 44094.34.7, 44094.34.8, 44094.34.16, 44094.34.28, 44094.34.29, 44094.35.1, 44094.35.17, 44094.35.19, 44094.35.20, 44094.35.24, 44094.35.25, 44094.35.26, 44094.35.27, 44094.35.28, 44094.35.29, 44094.35.31, 44094.35.34.  

 

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

 

 

 

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

 

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини Приморско и Царево за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

Заповедта да се впише в Регистъра на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения, издадени от областния управител на област Бургас и да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

областен управител на област Бургас 

 

 

Добавено : понеделник, 27 юли 2020 15:23 горе назад 388