Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-126/23.06.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

    № РД-09-126

 

Бургас 23.06.2020 год.

 

 

 

        Постъпило е заявление с вх. № 26-00-136/19.02.2020 г, допълнено с № 26-00136(2)/12.06.2020 г от „Къща 10“ООД, управител Рудолф Трунов, с адрес гр.Бургас, кв.Сарафово, ул.“Брацигово“ № 9А, ап.* за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект “Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759,57491.18.760, 57491.18.761 в м.“Кошарите“, землище на гр. Поморие.

        Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП изработено от възложителя, проектно трасе на обекта с регистри на засегнатите имоти, становище на Министерството на околната среда и водите (Решение № ПД-2509(7)/11.022020 г), предварителни съгласия по реда на чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи от общински съвет Поморие (протокоза л № 7 от 29 април 2020 г) и от общински съвет Бургас (Решение по т.15 от протокол № 9 от 28 април 2020 г).

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект “Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 в м.“Кошарите“, землище на гр. Поморие като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини Поморие и Бургас за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон. Заповедта да се впише в Регистъра на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения, издадени от областния управител на област Бургас и да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни.

 ПУП-ПП Ахелой-Равда[zip]

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 24 юни 2020 11:16 горе назад 326