Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-56/06.04.2020 год. - Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи –частна държавна собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

З А П О В Е Д
 № РД-10-56
Бургас, 06.04.2020 год.

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, както и Протокол от 25.03.2020 г. на комисия, назначена със заповед №РД-10-27/27.02.2020 г. на Областен управител на област Бургас,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

І. ОТКРИВАМ процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи –частна държавна собственост при следните условия:

Описание на вещите:

56 тона отпаден метал от потънал кораб „Аурелия“ в акваторията на морски плаж „Равда Олимпийски Надежди“, община Несебър, област Бургас.

Начална тръжна цена:

22,46 лв./тон за 56 тона отпаден метал.

Кандидат – купувачите могат да подават оферта само за цялото количество отпаден метал. Разходите по изваждането на имуществото от морското дъно, демонтирането му и разчистването на площадката са за сметка на купувача

Определям депозит за участие в размер на 10 на сто от началната тръжна цена за материала, в размер на 125.78 лв. ( сто двадесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), вносим по сметка на Областната адмистрация Бургас сметка:IBAN:BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: BIC UNCR BGSF  в Уникредит Булбанк АД, клон Бургас. Депозитът се внася до 28.04.2020г. включително.

Закупуване на тръжна документация:

Тръжна документация се закупува всеки работен ден от 21.04.2020г. до 28.04.2020г. от 09.00 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 срещу 50 лева.

Оглед на вещите:

Всеки кандидат-купувач може да направи оглед на място - морски плаж „Равда Олимпийски Надежди“, община Несебър, област Бургас.

Подаване на заявление за участие:

Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване, гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 от 21.04.2020 г. до 28.04.2020 г.

Обявяване на резултатите

След изтичане на срока за подаване на заявленията, комисията класира офертите, като за спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребие. Резултатите от търга ще бъдат обявени на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас и на електронния сайт на Областна администрация Бургас: https://www.bs.government.bg/ на 30.04.2020г.

Начин на плащане на цената:

Предложената най –висока тръжна цена на тон за 56 тона отпаден метал от потъналия кораб, се заплаща изцяло по сметка на  Областната адмистрация Бургас в IBAN: BG 86UNCR 7630 3100 1144 24, банка Уникредит Булбанк АД, клон Бургас, в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга се съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:

  • образец на оферта за участие в търга;
  • образец на ценово предложение;
  • обявление за организиране на търга;
  • тръжни условия;
  • декларация за съгласие с условията на търга;
  • образец на молба за възстановяване на депозита;
  • проект на договор.

 

 

Резултатите от търга да се оформят в тръжен протокол, който да се състави и подпише от тръжната комисия в 3 екземпляра –един за спечелилия търга, един за комисията и един за касата на продавача.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас в 3 – дневен срок от нейното издаване. Да се публикува обявление за организирането на търга в един ежедневник, както и на  интернет страницата на Областна администрация Бургас- https://www.bs.government.bg/.

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Мария Динева на тел. 056/894 124  и към Милена Кирова на тел. 056/894 175.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 10 април 2020 11:04 горе назад 408