Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-55/03.04.2020

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

             № РД-10-55

 

 Бургас, 03.04.2020 год.

 

     Със Заповед № РД-10-49/30.03.2020г. на областен управител на област Бургас е открита процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 82 с площ 258 кв.м. по кадастралния план на с. Снежа, община Руен, застроен, актуван с АЧДС № 9652/08.10.2019г.

  Условията на търга, определени в заповедта са публикувани на Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, на адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public на 02.04.2020г.

    На 03.04.2020г. е установено, че изискуемите документи за участие в електронния търг, публикувани на 02.04.2020г. заедно с тръжната документация, не са налични в платформата и същите не могат да бъдат възстановени по технически причини, което прави невъзможно кандидат да се регистрира за участие в електронния търг.

С оглед на изложеното и на основание чл.46 от ППЗДС и протокол на тръжната комисия № 80-00-149/03.04.2020г.,

       З А П О В Я Д В А М:

 

    

ПРЕКРАТЯВАМ откритата с моя Заповед № РД-10-49/30.03.2020г., процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 82 с площ 258 кв.м. по кадастралния план на с. Снежа, община Руен, застроен, актуван с АЧДС № 9652/08.10.2019г.

Заповедта да се публикува на електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост на интернет страницата на АППК на адрес: https://admin.estate-sales.uslugi.io, да се постави на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас, както и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org,

Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас (съгласно писмо изх. 1579/09.04.2008 г.).

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, на началник на отдел „ТУДС“ и началник на отдел „АФСД“ за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

         ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                            

 

мс/

Добавено : понеделник, 06 април 2020 10:24 горе назад 479