Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-22/25.02.2020

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

      № РД-09-22  

 

Бургас 25.02.2020 год.

 

 

 

         На основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Протокол от 06.11.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена с моя Заповед № РД-10-175/ 29.10.2019 г.,

 

О Д О Б Р Я В А М :

 

            Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и Регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Новите лозя“, землище на с. Пирне, община Айтос, област Бургас, който е изложен в Общинска администрация Айтос.

            Заповедта да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника, в интернет страницата на Областна администрация Бургас, както и да се обяви на подходящи места с публичен достъп в сградите на общината и кметството.

            Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти и регистъра към него могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Районен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

 

/П/

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 02 март 2020 10:45 горе назад 355