Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-1/06.01.2020

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д                                                        препис

 

      № РД-09-1

 

Бургас 06.01.2020 год.

 

 

Между Областния управител на област Бургас и сдружение с нестопанска цел „КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ ГЛАРУС“ с председател  Янко  Янков /в качеството си на такъв до 07.02.2019г- видно от справка в Търговския регистър/ Булстат 205370660 е сключен Договор № Д-03-3/31.01.2019г. на основание Заповед № РД-09-5/31.01.2019г на областен управител на област Бургас, за предоставяне под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ №13,  представляващ част от масивна триетажна административна сграда, цялата със застроена площ от 184 кв.м., а именно: втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.2 и трети етаж представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.3, всеки етаж състоящ се от 5 стаи и сервизни помещения , с полезна площ за всеки от етажите - 92,19 кв.м или обща полезна площ 184,38 кв.м, актувани с Акт за частна държавна собственост № 5687/10.11.2011г. Договора е сключен за срок от 5 години, считано от 01.02.2019г.

Имотът предмет на договора е предаден с протокол от 01.02.2019г., като считано от тогава до настоящия момент се ползва от сдружение „КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ ГЛАРУС“  Поради забава на задълженията по сключения договор е изпратено писмо, с изх.№ 26-00-927/27.08.2019г., на Областна администрация Бургас, за доброволно заплащане на задълженията в 14-дневен срок от получаване на известието. Същото е върнато като  непотърсено. Същевременно е установено, че сдружението има нов председател. В тази връзка с писмо изх.26-00-1023/25.09.2019г. на Областна администрация Бургас е изпратено ново уведомление. Предвид факта, че същото е върнато отново като непотърсено на основание чл.25 ал.3 от договора, писмото е залепено на външната метална врата на 03.10.2019г. на ул. “Филип Кутев“ №13- седалището на сдружението, за което е съставен протокол от служители на Областна администрация Бургас. С посоченото писмо е даден 7-дневен срок за доброволно плащане на натрупаните задължения. Със същото е указано, че при неплащане в указания срок, договора ще се счита за прекратен на основание чл.19,ал.3 от същия и ще се пристъпи към  принудително събиране на задължението, ведно със законната лихва и разноските по реда на ГПК. 

С писмо с изх.№ 26-00-1325/03.12.2019г.  на областния управител на област Бургас е открито административно производство за принудително изземване по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ във връзка с чл.26, ал.1 от АПК на недвижим имот – частна държавна собственост находящ се в гр. Бургас, ул.“Филип Кутев“ №13, представляващ част от масивна триетажна административна сграда, цялата със застроена площ от 184 кв.м., именно: втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.2 и трети етаж представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.3, всеки етаж състоящ се от 5 стаи и сервизни помещения , с полезна площ за всеки от етажите - 92,19 кв.м или обща полезна площ 184,38 кв.м. Поради обстоятелството, че същото е върнато като непотърсено на външната метална врата на 13.12.2019г. на ул.“Филип Кутев“ №13 - седалището на сдружението, е залепено уведомление по чл.18а, ал.9 от АПК . В указания в писмото срок не е постъпило становище, възражение или искане, нито е извършено доброволно предаване на имота.

След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства от фактическа и правна страна се прие за установено следното:

Горепосоченият недвижим имот е държавна собственост находящ се в гр. Бургас, ул.“Филип Кутев“ №13,  представляващ част от масивна триетажна административна сграда, цялата със застроена площ от 184 кв.м., а именно: втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.2  и трети етаж представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.3, всеки етаж състоящ се от 5 стаи и сервизни помещения , с полезна площ за всеки от етажите - 92,19 кв.м или обща полезна площ 184,38 кв.м актувани с Акт за частна държавна собственост № 5687/10.11.2011г. За същият е сключен Договор за предоставяне под наем № Д-03-3/31.01.2019 г.  със Сдружение  „КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ ГЛАРУС“, БУЛСТАТ 205370660, представлявано от управителя Мирослав Янков Николов, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ №13, ет.2, за срок от 5 години. Договорът е едностранно прекратен с писмо №26-00-1023/25.09.2019г., на Областна администрация Бургас, считано от 10.10.2019г., с изтичане на предоставения 7-дневен срок  за доброволно плащане съгласно чл.25 ал.3 от същия, поради забава в плащането на наемните вноски.

Неправомерното държане на имот –  държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.

Държаният от Сдружение  „КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ ГЛАРУС“ БУЛСТАТ 205370660, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 13, ет.2, представлявано от управителя Мирослав Янков Николов недвижим имот e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост.  Съгласно гореизложената фактология Договор за наем № Д-03-3/31.01.2019 г е прекратен, поради което към настоящия момент е налице и държане на имота без правно основание, което е втората предпоставка, обуславяща необходимостта от изземване на имота.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от “Сдружение  „КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ ГЛАРУС“ БУЛСТАТ 205370660 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.“Филип Кутев“ №13, ет.2, представлявано от управителя Мирослав Николов, държания без правно основание имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, ул.“Филип Кутев“ №13, представляващ част от масивна триетажна административна сграда, цялата със застроена площ от 184 кв.м., а именно: втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.2 и трети етаж представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.125.1.3, всеки етаж състоящ се от 5 стаи и сервизни помещения , с полезна площ за всеки от етажите - 92,19 кв.м или обща полезна площ 184,38 кв.м., актувани с Акт за частна държавна собственост № 5687/10.11.2011г.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на недвижимия имот до 21.02.2020г., включително.

При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 26.02.2020г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

 

Копие от заповедта да се връчи на Сдружение „КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ ГЛАРУС“ БУЛСТАТ 205370660 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.“Филип Кутев“ №13, ет.2, представлявано от управителя Мирослав Николов и на Директора на ОД на МВР Бургас за сведение и изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

        

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 12 февруари 2020 13:39 горе назад 367