Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-4/15.01.2020

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

              З А П О В Е Д                                              препис

 

      № РД- 09-4

 

Бургас 15.01.2020 год.

 

В Областна администрация Бургас с писмо с изх.№ 94-00-2693/20.12.2019г. е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – държавна собственост, представляващ жилище с площ 35,5 кв.м, находящ се в гр.Бургас, ул. “Индустриална“ №88, бл.1, вх.1, етаж 1, ап.2.За имота е съставен Акт за държавна собственост № 3135/10.05.2004г., утвърден от областния управител на област Бургас, с който е предоставен в управление на Министерство на правосъдието. Производството е открито по повод постъпило мотивирано искане с вх. № 04-00-651/12.11.2019г. от Данаил Кирилов – министър на правосъдието за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от  Николина Иванова на горепосочения ведомствен недвижим имот.

В искането се твърди, че между Иван Иванов /съпруг на Николина Иванова/ и началника на Затвора Бургас е бил сключен договор за отдаване под наем от 17.06.2003., на държавния  жилищен имот описан по-горе. Иван Иванов е починал на 09.10.2018г., а имотът се държи без правно основание от неговата съпруга Николина Иванова. Поради което с писмо с изх.№ 91-00-35/14.08.2019г. на Министерството на правосъдието, в чието управление е имотът до лицето е отправено едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. Същото се е върнало с отбелязване на обратната разписка „непотърсен“. В тази връзка е изпратено ново писмо с изх.№ 91-00-35/26.09.2019г. на Министерството на правосъдието с което Николина Иванова е уведомена, че договорът за наем на имота се прекратява считано от 01.11.2019г., както и  за срока за предаване на жилището - 31.10.2019г. На посочената дата, както и до момента, имота не е предаден доброволно на комисия от представители на Министерство на правосъдието.

Съгласно чл.22, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  условие за настаняване в държавни ведомствени жилища е лицето  да е в трудово  или служебно правоотношение със съответното ведомство, каквато Николина Иванова не е. При извършена служебна справка от Министерството на правосъдието е установено, че Иван Иванов е освободен от длъжността „надзирател“ със заповед №222/02.12.1992г. на началника на Затвора Бургас, считано от 11.12.1992г., поради което не е налице хипотезата на чл.29, ал.1 от ППЗДС.

Писмо с изх.№ 94-00-2693/20.12.2019г. на Областна администрация Бургас за откриване на административното производство на основание чл.80 от ЗДС е получено лично от Николина Иванова на 30.12.2019г. В указаният в писмото срок не е постъпило становище, възражение или искане, нито е извършено доброволно предаване на имота.

Неправомерното държане на имота – държавна собственост е основание имотът да бъде иззет въз основа на заповед на областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.

Държаният от Николина Иванова недвижим имот безспорно e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Необходимо е още да бъде установено, че имотът -  държавна собственост се владее или държи без правно основание.

Съгласно гореизложената фактология, договора за наем на гореописания имот, сключен между началника на затвора Бургас  и съпругът на Николина Иванова  -  Иван Иванов е с прекратено действие и следователно към настоящия момент имотът се държи без правно основание, което е втората предпоставка, обуславяща необходимостта от изземване на имота. Няма доказателства Николина Иванова да е служител на Министерството на правосъдието.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

 

        ИЗЗЕМВАМ от Николина Иванова ЕГН **** с адрес гр. Бургас, ул.“Индустриална“ № 88, бл.1, вх.., етаж 1, ап.2 държания без правно основание  недвижим имот - държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 35,5 кв.м, находящ се в гр.Бургас, ул. “Индустриална“ №88, бл.1, вх.1, етаж 1, ап.2. За имота е съставен Акт за държавна собственост № 3135/10.05.2004г., утвърден от областния управител на област Бургас, предоставен в управление на Министерство на правосъдието.

          ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на недвижимият имот до 27.02.2020г. включително.

При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 28.02.2020г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

          ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на упълномощени или определени от министъра на правосъдието с нарочна заповед длъжностни лица от министерство на правосъдието. В 7-дневен срок от реализиране на доброволно предаване или принудително изземване на имота, да се представи протокол  за изпълнение на заповедта в Областна администрация Бургас.

Копие от заповедта да се връчи на Николина Иванова ЕГН**** с адрес: гр. Бургас, ул.“Индустриална“ № 88, бл.1, вх.1, етаж 1, ап.2, на Данаил Кирилов – Министър на правосъдието и на Директора на ОД на МВР Бургас, за сведение и изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

         Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

 

  ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ   /п/

  Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 20 януари 2020 09:25 горе назад 412