Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-60/23.12.2019

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

           З А П О В Е Д                                                      Препис

 

      № РД-09-60

 

Бургас 23.12.2019 год.

 

 

         В Областна администрация Бургас с писмо с изх.№ 94-00-2500/28.11.2019г. е открито  административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – държавна собственост, представляващ, жилище сплощ 58,11 кв.м, находящ се в гр.Бургас, ул. “Индустриална“ №88, бл.1 вх.2, ет.1 ап.6. За имота е съставен Акт за държавна собственост № 3135/10.05.2004г., утвърден от областния управител на област Бургас, с който е предоставен в управление на Министерство на правосъдието. Производството е открито по повод постъпило мотивирано искане с вх. № 04-00-651/12.11.2019г. от Данаил Кирилов – министър на правосъдието за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от Йордан Иванов на горепосочения ведомствен недвижим имот. В искането се твърди, че между Йордан Иванов  и началника на Затвора Бургас е бил сключен договор за отдаване наем от 17.06.2003г., на държавния  жилищен имот описан по-горе. В Министерството на правосъдието е постъпила информация, че същия е освободен от длъжност. Поради което с писмо с изх.№ 91-00-35/14.08.2019г. на Министерството на правосъдието, в чието управление е имота е отправено едномесечно предизвестие за прекратяване на договора, получено  на 27.08.2019г. С писмо с изх.№ 91-00-35/26.09.2019г. на Министерството на правосъдието Йордан Иванов е уведомен, за срока за предаване на жилището - 31.10.2019г. На посочената дата, както и до момента, имота не е предаден доброволно на комисия от представители на Министерство на правосъдието. Съгласно чл.22, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  условие за настаняване в държавни ведомствени жилища е лицето  да е в трудово  или служебно правоотношение със съответното ведомство, какъвто Йордан Иванов вече не е. Писмо с изх.№ 94-00-2500/28.11.2019г. на Областна администрация Бургас за откриване на административното производство на основание чл.80 от ЗДС е получено лично от Йордан Иванов на 04.12.2019г. В указания в писмото срок не е постъпило становище, възражение или искане, нито е извършено доброволно предаване на имота. Неправомерното държане на имот – държавна собственост е основание имота да бъде иззет въз основа на заповед на областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител. Държаният от Йордан Иванов недвижим имот безспорно e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Необходимо е още да бъде установено, че имотът-държавна собственост се владее или държи без правно основание. Съгласно гореизложената фактология, договора за наем на гореописания имот, сключен между началника на затвора Бургас и Йордан Иванов е с прекратено действие и  следователно към настоящия момент имотът се държи без правно основание.Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

 

          ИЗЗЕМВАМ от Йордан Иванов ЕГН**** с адрес гр. Бургас, ул.“Индустриална“ № 88, бл.1, вх.2 ет.1, ап.6 държания без правно основание  недвижим имот - държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 58,11 кв.м, находящ се в гр.Бургас, ул. “Индустриална“ №88, бл.1 вх.2, ет.1 ап.6. За имота е съставен Акт за държавна собственост № 3135/10.05.2004г., утвърден от областния управител на област Бургас,  предоставен в управление на Министерство на правосъдието.

         ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на недвижимият имот до 27.02.2020г. включително.При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 28.02.2020г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

          ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на упълномощени или определени от министъра на правосъдието с нарочна заповед длъжностни лица от министерство на правосъдието. В 7-дневен срок от реализиране на доброволно предаване или принудително изземване на имота да се представи протокол  за изпълнение на заповедта в Областна администрация Бургас.

Копие от заповедта да се връчи на Йордан Иванов ЕГН **** с адрес гр. Бургас, ул.“Индустриална“ № 88, бл.1, вх.2 ет.1, ап.6, на Данаил Кирилов – Министър на правосъдието и  на Директора на ОД на МВР Бургас за сведение и изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

         Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

 

Владимир Крумов /п/

За областен управител

/Съгл.Заповед за заместване № РД-10-209/23.12.2019г./

Добавено : понеделник, 06 януари 2020 16:05 горе назад 421