Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-41/01.11.2019

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-41

Бургас,  01.11.2019 год.

 

С писмо изх. № 94-00-1740/22.08.2019 г. на Областна администрация Бургас по отношение на Асен Дракалиев,  с адрес: гр. Бургас,  е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – държавна собственост,  представляващ жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Булаир“ №5Б, вх. 1, ет. 1, за което е съставен Акт за държавна собственост №7063/09.12.2013г. За ползването на жилището не е сключен договор за наем или споразумение за държание с Областния управител на област Бургас, в чието управление е имотът.

Писмото за откриване на производството е изпратено до адресата с известие за доставяне, което  е върнато от „Български пощи“ ЕАД като „непотърсено“. На 18.10.2019г. представители на органите на МВР са направили опит да връчат писмото на Асен Дракалиев, същият е отказал да го получи, но е запознат устно с неговото съдържание. В определения  с писмото за откриване на производството 14-дневен срок за издаване на заповед за изземване Асен Дракалиев не е предприел действия за доброволно предаване на имота, нито е представил доказателства, обосноваващи държане на валидно правно основание.

Съгласно разпоредбите на чл. 80 от ЗДС „имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител”. За да се пристъпи към производство за изземване, следва да са налице материалните предпоставки за това, а именно: 1. Имотът да е държавна собственост и 2. Налице да е някоя от алтернативно дадените предпоставки – имотът да се владее или държи без основание, да не се използва по предназначение или необходимостта от него да е отпаднала.

Държаният от Асен Дракалиев имот e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Необходимо е още да бъде установено, че имотът-държавна собственост се владее или държи без правно основание. Съгласно гореизложената фактология, за ползването на  жилището не е сключен договор за наем или споразумение за държание с Областния управител на област Бургас, в чието управление е имотът и  следователно имотът се държи без правно основание.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.80 от Закона за държавната собственост

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от Асен Дракалиев, с адрес: гр. Бургас, държания без правно основание недвижим имот – държавна собственост,  представляващ жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Булаир“ №5Б, вх. 1, ет. 1, за което е съставен Акт за държавна собственост №7063/09.12.2013г.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта и предаване на имота – до 28.11.2019г.

ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта –  29.11.2019 г. от 10.00 часа.

Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на Асен Дракалиев, с адрес: гр. Бургас.

Препис от заповедта да се изпрати на ОД на МВР Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : понеделник, 25 ноември 2019 10:34 горе назад 394