Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-29/15.11.2019

З А П О В Е Д

РД-12-29
 
Бургас 15.11.2019 год.

 

 

Във връзка с писмо (изх. № ЖИ- 38797 / 06.11.2019 г. , наш вх. № 55-00-100/08.11.2019 г.) на Генералния директор на ДП „НКЖИ“, относно проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.20.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, с площ от 3 403 (три хиляди четиристотин и три) кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, кв. „Сарафово“, местност „Ъгъла“, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 07079.20.161, поземлен имот с идентификатор 07079.20.464, поземлен имот с идентификатор 07079.20.465, поземлен имот с идентификатор 07079.20.467, поземлен имот с идентификатор 07079.20.473, съгласно АЧДС № 9101 / 30.10.2018 г. и Акт № 9259 / 05.02.2019 г. за поправка на АЧДС № 9101 / 30.10.2018 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, утвърдени от Областния управител на област Бургас и приложените към писмото документи, а именно: Решение № РТ- 12 / 02.09.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Заповед № ПД-204 / 02.09.2019г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Препис от Протокол № 12-07/19 на заседание на УС на ДП „НКЖИ“, проведено на 30.07.2019г.,  с взето решение за съгласие за продажба на гореописания имот; АЧДС № 9101 / 30.10.2018 г.; Акт № 9259 / 05.02.2019 г. за поправка на АЧДС № 9101 / 30.10.2018 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС; скица на поземлен имот № 15-299172 / 04.04.2019 г. от СГКК-Бургас, удостоверение за данъчна оценка № 5202053514 / 01.07.2019 г.; Препис – извлечение от баланса на „НКЖИ“- ЖП секция Бургас по счетоводна сметка № 201 1  за балансова стойност на ДМА – 1 бр; тръжна документация; заверени копия на писмените предложения и заявления за участие в търга – 3 бр. комплекта, и като взех предвид Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 23.10.2019 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на основание чл. 59, ал. 6 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

            1.ОПРЕДЕЛЯМ „ Аполо Инвест “ ЕООД,  ЕИК 204526793, със седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Славейков“, бл. 56, вх. 7, ет. 4, ап. 36, представлявано от Димитър Андонов Пенчев, ЕГН **********– в качеството на управител и едноличен собственик на капитала, за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.20.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, с площ от 3 403 (три хиляди четиристотин и три) кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, кв. „Сарафово“, местност „Ъгъла“, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 07079.20.161, поземлен имот с идентификатор 07079.20.464, поземлен имот с идентификатор 07079.20.465, поземлен имот с идентификатор 07079.20.467, поземлен имот с идентификатор 07079.20.473, съгласно АЧДС № 9101 / 30.10.2018 г. и Акт № 9259 / 05.02.2019 г. за поправка на АЧДС № 9101 / 30.10.2018 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, утвърдени от Областния управител на област Бургас.

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ цената на посочения в т.1 от настоящата заповед поземлен имот в размер на 334 340,00 (триста тридесет и четири хиляди триста и четиридесет) лева, без включен ДДС.

 

Съгласно удостоверение № 5202053514 / 01.07.2019 г. данъчната стойност на поземления имот е в размер на 49 975,10 (четиридесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и десет стотинки) лева.

 

3. ЗАДЪЛЖАВАМ купувача „ Аполо Инвест “ ЕООД,  ЕИК 204526793, със седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Славейков“, бл. 56, вх. 7, ет. 4, ап. 36, представлявано от Димитър Андонов Пенчев – в качеството на управител и едноличен собственик на капитала в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да заплати по сметка на ДП „НКЖИ“ в „Централна Кооперативна банка” АД,  IBAN: BG53CECB97903319100900, BIC: CECBBGSF следните суми:

 

3.1. Сума в размер на 189 340,00 (сто осемдесет и девет хиляди триста и четиридесет) лева, представляваща разликата между предложената цена за имота – 334 340,00 (триста тридесет и четири хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС, и внесения депозит за участие в търга – 145 000,00 (сто четиридесет и пет хиляди) лева.

 

3.2 Сума в размер на 66 868,00 (шестдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и осем) лева, представляваща 20 % ДДС върху предложената цена, на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗДДС и чл. 15 от ППЗДДС (изм. ДВ бр. 8 / 29.01.2016 г.)

 

3.3. Сума в размер на 6 686,80 (шест хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева режийни разноски, представляваща 2% от предложената цена за имота, на основание §3, ал. 1 от ПРЗ на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал. 7 от ППЗДС. 

 

3.4 Сума в размер на 1 337,36 (хиляда триста тридесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) лева, представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС във връзка с чл. 26, ал.2 от ЗДДС и чл. 15 от ППЗДДС (изм. ДВ бр. 8 /29.01.2016 г.).

 

4. Купувачът заплаща и сума в размер на 10 030,20 (десет хиляди и тридесет лева и двадесет стотинки) лева местен данък, представляваща 3 % от предложената цена за имота, която следва да се заплати по сметка на Община Бургас, и такса вписване в размер на 334,34 (триста тридесет и четири лева и тридесет и четири стотинки) лева.

 

5. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, режийни разноски и такса вписване в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.  

 

 В случай, че  купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката, съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

 

6. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 и т.4 да се подготви проект на договор за продажба на имота.  

 

Настоящата заповед да се връчи за изпълнение на спечелилия търга участник „ Аполо Инвест “ ЕООД,  ЕИК 204526793, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Славейков“, бл. 56, вх. 7, ет. 4, ап. 36, както и на другите участници в търга с тайно наддаване:

 

- „Хидро Мат“ ЕООД, ЕИК: 102890249, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Одрин“ № 40;

 

-„ Илиеви – 2008“ ООД, ЕИК: 200386536, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Асен“ № 30;

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор Дирекция „АКРРДС”.

Настоящата заповед да се сведе до знанието ДП „НКЖИ на адрес: гр.София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110. 

  

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участниците  в търга, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас.

 

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 15 ноември 2019 14:29 горе назад 597