Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-28/06.11.2019

З А П О В Е Д

 

                                           №РД-12-28

 

Бургас 6.11. 2019 год.

 

 

Във връзка с писмо вх. № 55-00-97/30.10.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“, относно проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.1065 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-43/17.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 507 (петстотин и седем) кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 07079.617.1, поземлен имот с идентификатор 07079.618.176, поземлен имот с идентификатор 07079.618.177 и поземлен имот с идентификатор 07079.618.1066, съгласно АЧДС № 7866 / 28.02.2017 г., утвърден от Областния управител на област Бургас и приложените към писмото документи, а именно: Решение № РТ-9 /14.08.2019г. и Заповед № ПД-193/14.08.2019г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Препис от Протокол № 11-06/19 на заседание на УС на ДП „НКЖИ“, проведено на 27.06.2019г.,  с взето решение за съгласие за продажба на гореописания имот; АЧДС № 7866 / 28.02.2017 г.; скица на поземлен имот № 15-144267/19.02.2019г. от СГКК-Бургас, удостоверение за данъчна оценка № 5202053512/01.07.2019 г.; Препис – извлечение от баланса на „НКЖИ“- ЖП секция Бургас по счетоводна сметка № 201 1  за балансова стойност на ДМА – 1 бр; тръжна документация, заверени копия на писмените предложения и заявления за участие в търга – 7 бр. комплекта, и като взех предвид Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 11.10.2019 г., утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на основание чл. 59, ал.6 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

            1.ОПРЕДЕЛЯМ Виталий Виталиев Родюков, ЕГН 8009290543 – в качеството на управител и едноличен собственик на „Сол Инк“ ЕООД, ЕИК 200300042 със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Петко Каравелов“, бл.34, вх.Б, ет.1, ап.2,  за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.1065 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-43/17.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 507 (петстотин и седем) кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 07079.617.1, поземлен имот с идентификатор 07079.618.176, поземлен имот с идентификатор 07079.618.177 и поземлен имот с идентификатор 07079.618.1066, съгласно АЧДС № 7866 / 28.02.2017 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ цената на посочения в т.1 от настоящата заповед поземлен имот в размер на 173 200,00 (сто седемдесет и три хиляди и двеста) лева, без включен ДДС.

 

Съгласно удостоверение № 5202053512 / 01.07.2019 г. данъчната стойност на поземления имот е в размер на 16 016,10 /шестнадесет хиляди шестнадесет лева и десет стотинки/ лева.

 

3. ЗАДЪЛЖАВАМ купувача Виталий Виталиев Родюков, ЕГН 8009290543, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да заплати по сметка на ДП „НКЖИ“ в „Централна Кооперативна банка” АД,  IBAN: BG53CECB97903319100900, BIC: CECBBGSF следните суми:

 

3.1. Сума в размер на 143 200,00 (сто четиридесет и три хиляди и двеста) лева, представляваща разликата между предложената цена за имота – 173 200,00 (сто седемдесет и три хиляди и двеста) лева без ДДС, и внесения депозит за участие в търга – 30 000,00 (тридесет хиляди) лева.

 

3.2 Сума в размер на 34 640,00 (тридесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет) лева, представляваща 20% ДДС върху предложената цена, на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗДДС и чл. 15 от ППЗДДС (изм. ДВ бр. 8/29.01.2016 г.)

 

3.3. Сума в размер на 3 464,00 (три хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева режийни разноски, представляваща 2% от предложената цена за имота, на основание §3, ал. 1 от ПРЗ на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал. 7 от ППЗДС. 

 

3.4 Сума в размер на 692,80 (шестстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки) лева, представляваща 20% ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС във връзка с чл. 26, ал.2 от ЗДДС и чл. 15 от ППЗДДС (изм. ДВ бр. 8 /29.01.2016 г.).

 

4. Купувачът заплаща и сума в размер на 5 196,00 (пет хиляди сто деветдесет и шест) лева местен данък, представляваща 3 % от предложената цена за имота, която следва да се заплати по сметка на Община Бургас, и такса вписване в размер на 173,20 (сто седемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева.

 

5. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, режийни разноски и такса вписване в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.  

 

 В случай, че  купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката, съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.

 

6. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 и т.4 да се подготви проект на договор за продажба на имота.  

 

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участниците  в търга, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас.

 

Настоящата заповед да се връчи за изпълнениена спечелилия търга участник „Сол Инк“ ЕООД, ЕИК: 200300042, представляван от Виталий Виталиев Родюков, както и на другите участници в търга с тайно наддаване:

 

- Людмил Иванов Велинов, с адрес за кореспонденция: п.к.9000, гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 6, вх. В, ет. 1, ап. 5;

 

- „СП Инвест 2019“ ООД, ЕИК: 205822514, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 59, ет. 3, ап. 5;

 

- „Драй Билд Г2“ ЕООД, ЕИК: 147099990, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 39;

 

- „ЕМИ“ ООД, ЕИК: 812187989, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ № 1;

 

- „ Комфорт системс“ ООД, ЕИК: 147206481, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл.416, вх.2, ет.7, ап.19;

 

-„ Илиеви – 2008“ ООД, ЕИК: 200396536, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул. „Цар Асен“ № 30;

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор Дирекция „АКРРДС”.

Настоящата заповед да се сведе до знанието ДП „НКЖИ“ на адрес: гр.София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110. 

  

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 07 ноември 2019 14:28 горе назад 251 pdf