Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-164/07.10.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 З А П О В Е Д                                извлечение

 

      № РД– 10-164                         

Бургас, 07.10.2019г.

 

На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, предвид становище, изразено в Протокол № 80-00-311/11.07.2019г. на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-217/28.11.2017г. и изменена със Заповед № РД-10-210/18.12.2018г., за откриване на тръжна процедура  за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост с предназначение: за автогараж и становище на комисия, изразено в Протокол № 80-00-420/12.09.2019г. за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт-оценител, като взех предвид, че имотът не е необходим и не се ползва за нуждите на Областна администрация Бургас за които е предоставен с Решение на Министерски съвет № 471/23.11.1995г., и за същия е в ход процедура за обявяването му за частна държавна собственост, с цел осигуряване на ефективно управление и поддръжка, и реализиране на приходи за бюджета,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ гараж № 1, включващ две клетки с обща площ 51 кв.м. и гараж № 2 с площ 21,80 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 07079.608.325.1, разположена в ПИ с идентификатор 07079.608.325 по КККР на гр. Бургас, за който е съставен АПДС № 7588/04.12.2015г., с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“.

Първоначална наемна цена – 416,67 лв. /четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем ст. / без ДДС месечен наем.

Наемът се заплаща ежемесечно до 10 - то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Търгът да се проведе на 12.11.2019г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

 Определям депозит за участие в търга в размер на  700 лв. / седемстотин /, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 11.11.2019 г.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи - съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация:

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая №27.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация до 11.11.2019 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 11.11.2019 г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, както и на експерт връзки с обществеността за сведение и изпълнение.

         

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : понеделник, 07 октомври 2019 16:58 горе назад 422