Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-12/25.09.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-21

 

Бургас 27. 09.2019 год.

 

       В Областна администрация Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-93/10.06.2019 г. на областен управител за продажба на имот – частна държавна собственост, имот №63, с площ 2294 кв.м., находящ се в с. Каравельово, община Руен, актуван с АЧДС №8008/08.08.2017 г., утвърден от областен управител.

       Със Заповед №РД-12-12/25.07.2019 г. на областен управител за спечелил търга и за купувач на описания имот е определен Х.М. М., с ЕГН ****., с адрес: с. Каравельово, Община Руен, л.к. №* г., издадена от МВР-Бургас, чрез представляващия го адвокат Д. Л. Д. от БАК, ЕГН ****, с пълномощно с рег. №**** г., издадено от Нотариус в Район РС Айтос – Георги Георгиев с рег. №557 на Нотариалната камара.

       В Заповед №РД-12-12/25.07.2019 г. на областен управител е допусната явна фактическа грешка като е посочено, че имот №63, с площ 2294 кв.м., находящ се в с. Каравельово, община Руен е по неодобрения кадастрален план на населеното място. За с. Каравельово има одобрен кадастрален план със Заповед №300-4-6/21.01.2003 г., което е видно от скицата, неразделна част от тръжната документация.

       Предвид констатирането на допусната явна фактическа грешка в изписването на кадастралния план на с. Каравельово на основание чл.62, ал.2 от АПК

 

З А П О В Я Д В А М

 

Да се поправи явна фактическа грешка, допусната в Заповед №РД-12-12/25.07.2019 г. на областен управител за спечелил търга и за купувач, състояща се в следното: във всички текстове от посочената заповед вместо „по неодобрения план на с. Каравельово“ да се чете „по одобрения със Заповед №300-4-6/21.01.2003 г. кадастрален план на с. Каравельово“.

В 3-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, служителят на когото е разпределена преписката да подготви Договора за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsregion.org.

Препис от заповедта да се изпрати на адвокат Д.Л. Д. от БАК, ЕГН ****, с пълномощно с рег. №*** г., издадено от Нотариус в Район РС Айтос – Георги Георгиев с рег. №557 на Нотариалната камара, представляваш Хюсеин Мустафа Мустафа, за сведение.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

           Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 27 септември 2019 10:54 горе назад 388