Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-34/25.09.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

     З А П О В Е Д                                    ПРЕПИС

 

 

№ РД -09-34

Бургас  25.09.2019 г

 

С писмо изх.№ 94-00-1801/29.08.2019г. на Областна администрация Бургас по  отношение на Марио С. Пушков  с адрес: гр.Бургас, ул.“Славянска“ № 19 е открито административно производство на основание чл.80 от Закона за държавната собственост за принудително изземване на недвижим имот- частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ от 45,13 кв.м, етаж първи, състоящо се от две стаи, салон и сервизно помещение актуван с Акт за държавна собственост № 2543/2002.

За държането на гореописаното жилище е подписан Споразумителен протокол № 33/30.03.2007г. между Златина Дракалиева – майка на Марио Пушков /починала на 16.11.2013г/ и Областен управител на област Бургас. Държаният по-горе имот не е предаван на Областна администрация Бургас.

За ползването на това жилище частна държавна собственост липсва сключен договор за наем или споразумение за държане между Марио С. Пушков и областния управител на област Бургас, в чието управление е имотът. Същевременно областния управител не притежава правомощия за задоволяване на жилищни нужди на гражданите. Съгласно чл.22 от Правилника на Закона за държавната собственост право за настаняване в държавни ведомствени жилища имат лицата, които са в трудово или служебно правоотношение с Областна администрация Бургас, какъвто Марио Пушков не е.

Писмо с изх.№ 94-00-1801/29.08.2019г. на Областна администрация Бургас е изпратено до адресата с известие за доставяне, като писмото е върнато с отбелязване „непотърсен“. Писмото е обявено на таблото за обяви в  Центъра за услуги и информация на Областна администрация Бургас и е качено на интернет страницата на Областна администрация Бургас на 05.09.2019г. в раздел „Обяви“, подраздел „ Съобщения“

Неправомерното държане на имот –  държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.

Държаният от Марио С. Пушковнедвижим имот e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Необходимо е още да бъде установено, че имотът-държавна собственост се владее или държи без правно основание. Съгласно гореизложената фактология, споразумителният протокол, сключен между областния управител на област Бургас и майката на Марио Пушков -  Златина Дракалиева за държане на недвижим имот – държавна собственост, е с прекратено действие поради смъртта на лицето и  следователно към настоящия момент имотът се държи без правно основание.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от МАРИО С. ПУШКОВ ЕГН ******с адрес: гр.Бургас, ул.“Славянска“ № 19, държания без правно основание имот – частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 45,13 кв.м, етаж първи състоящо се от две стаи, салон и сервизно помещение, находящ се в гр.Бургас, ул.“Славянска“ № 19

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на недвижимите имоти до 02.10.2019г. включително, за което да се уведоми областния управител на област Бургас.

НАСРОЧВАМ принудително изземване на имотите на 03.10.2019г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

Заповедта да се връчи на МАРИО С. ПУШКОВ  с адрес: гр.Бургас, ул. „Славянска“ №19, както и на Директора на ОД на МВР - Бургас за сведение и изпълнение и оказване на съдействие.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

        

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 25 септември 2019 11:02 горе назад 526