Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-153/13.09.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д  

 

 

РД-10-153

 

Бургас 13.09.2019год.

На основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.4 ал.2, чл.6,  чл.10, чл.11 ал.2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси и чл.41 във връзка с §2 ал.3  и чл.43 от ЗПКОНПИ, предвид настъпили кадрови промени в състава на Областна администрация Бургас

                                               З А П О В Я Д В АМ

 

1.ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ  т.II отЗаповед№ РД-10-174/02.11.2018г.  като в състава на комисията изпълняваща функции за осъществяване на контрол и проверки на декларации във връзка с Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси допълнително включвам:

 Наталия Минкова старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „АПОФУС“.
 Стела Кючукова специалист „Човешки ресурси“ отдел „АФСД“, дирекция „АПОФУС“
При обективна невъзможност на член на комисията да вземе участие в работата й назначавам резервен член:         
Мария Динева- главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „АПОФУС“.

2 ОПРЕДЕЛЯМ  СтелаКючукова на длъжност специалист „Човешки ресурси“ отдел „АФСД“, дирекция „АПОФУС“ за служител по приемането и съхраняването на декларациите и унищожаването на информационните носители вместо лицето, посочено в т.V от Заповед№ РД-10-174/02.11.2018г

В случай на отсъствие или обективна невъзможност ОПРЕДЕЛЯМ Румяна Карчева –старши експерт в отдел „АФСД“, дирекция „АПОФУС“ за служител по приемането и съхраняването на декларациите и унищожаването на информационните носители.

Заповедта да се сведе до членовете  на  комисията, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще изпълнявам лично.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-10-174/02.11.2018г. на областен управител на област Бургас, която в останалите си части остава непроменена.

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

 Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 19 септември 2019 15:48 горе назад 418