Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-31/12.09.2019г

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

                       Препис!

 

З А П О В Е Д

 

№ РД -09-31

Бургас,  12.09.2019 год.

С писмо изх. № 91-94-72/22.08.2019 г. на Областна администрация Бургас по отношение на Васил Николов и Елена Факирчева, и двамата с адрес: гр. Бургас, ул. „Булаир“ №5б,  е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – държавна собственост,  представляващ жилище с обща полезна площ 56,20 кв.м., на втори етаж, състоящо се от две преходни стаи и още две преходни стаи и сервизни помещения, находящо се в гр. Бургас, ул. „Булаир“ №5Б, вх. 1, ет. 2, за което е съставен Акт за държавна собственост №7063/09.12.2013г.

За държането на гореописаното жилище Васил Николов и Елена Факирчева са сключили с областния управител на област Бургас споразумителен протокол от №3/27.03.2007г. С писмо с изх. №94-00-950/16.05.2019г. на Областна администрация Бургас на лицата Васил Николов и Елена Факирчева на основание чл.8 от споразумителния протокол е отправено 1-месечно предизвестие за освобождаване на заетите помещения. На 02.07.2019г.  е изпратено писмо с изх.№91-94-46/02.07.2019г. на Областна администрация Бургас, с което срокът за предаване на ползваните помещения се удължава с още един месец. Предвид липсата на доброволно предаване на жилището и отпадналото основание за неговото държане спрямо Васил Николов и Елена Факирчева е открито производство по  изземване. Писмото за откриване на производството е изпратено до адресатите с известие за доставяне, което до настоящия момент не е върнато от Български пощи. Поради тази причина писмото е обявено на таблото за обяви в  Центъра за услуги и информация на Областна администрация Бургас на 30.08.2019г. От Васил Николов е постъпило и Възражение с вх. №91-94-75/30.08.2019г., което е безспорно доказателство, че същият е информиран за откритото производство по изземване.

В постъпилото Възражение с вх. №91-94-75/30.08.2019г. се възразява срещу започналото административно производство по изземване на държавния имот, като се твърди, че за него е налице сключен договор за наем, както и, че на лицето не му било известно сградата, в която се намира процесното жилище да е освидетелствана по реда на чл. 195 и сл. от ЗУТ  като негодна за обитаване, и в тази връзка се иска прекратяване на производството по изземване. Към възражението не са приложени доказателства за направените твърдения.

В определния  с писмото за откриване на производството 14-дневен срок за издаване на заповед за изземване Васил Николов и Елена Факирчева не са предприели действия за доброволно предаване на имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 80 от ЗДС „имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител”. За да се пристъпи към производство за изземване, следва да са налице материалните предпоставки за това, а именно: 1. Имотът да е държавна собственост и 2. Налице да е някоя от алтернативно дадените предпоставки – имотът да се владее или държи без основание, да не се използва по предназначение или необходимостта от него да е отпаднала.

Държаният от Васил Николов и Елена Факирчева имот e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Необходимо е още да бъде установено, че имотът-държавна собственост се владее или държи без правно основание. Съгласно гореизложената фактология, споразумителният протокол, сключен между областния управител на област Бургас и Васил Николов и Елена Факирчева, за държане на недвижим имот – държавна собственост, след отправеното предизвестие е с прекратено действие и  следователно към настоящия момент имотът се държи без правно основание.

За пълнота и прецизност следва да се отбележи, че направеното възражение за наличие на договор за наем за процесния имот не е подкрепено с доказателства и не може да се приеме за основателно, а въпросът относно прилагането на чл. 195 и сл. от ЗУТ  по отношение на сградата, в която се намира жилището е ирелевантен в настоящото производство.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.80 от Закона за държавната собственост

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от Васил Николов и Елена Факирчева, и двамата с адрес: гр. Бургас, ул. „Булаир“ №5б, държания без правно основание недвижим имот – държавна собственост,  представляващ жилище с обща полезна площ 56,20 кв.м., на втори етаж, състоящо се от две преходни стаи и още две преходни стаи и сервизни помещения, находящо се в гр. Бургас, ул. „Булаир“ №5Б, вх. 1, ет. 2, за което е съставен Акт за държавна собственост №7063/09.12.2013г.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта и предаване на имота – до 18.09.2019 г.

ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта –  19.09.2019 г. от 10.00 часа.

Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на Васил Николов и Елена Факирчева, и двамата с адрес: гр. Бургас, ул. „Булаир“ №5б, за изпълнение.

Препис от заповедта да се изпрати на ОД на МВР Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 12 септември 2019 16:11 горе назад 455