Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-28/03.09.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

                                  ПРЕПИС

З А П О В Е Д

 

 

№  РД-09-28

Бургас ,03.09.2019 год.

 

 

В Областна администрация Бургас е образувана преписка за изясняване на владението и/или държането на сгради, находяща се в ПИ 07079.618.68 по КККР на гр.Бургас, с площ 413кв.м, с адрес: гр.Бургас, ул.“Славянска“ №3. В изпълнение на Заповед № РД-10-180/07.11.2018г. на областен управител на област Бургас е назначена комисия, която да извърши проверка на имотите частна държавна собственост, представляващи 224,50/413 кв. ид.ч. от ПИ с идентификатор 07079.618.68, ведно със Сграда с идентификатор 07079.618.2 по КККР на гр.Бургас, с площ 16 кв.м, бр.етажи 1, предназначение – хангар, депо, гараж; Сграда с идентификатор 07079.618.68.3 по КККР на гр.Бургас, с площ 17 кв.м, бр.етажи 1, предназначение- хангар, депо, гараж; СОС с идентификатор 07079.618.68.1.2 по КККР на гр.Бургас, разположен на етаж 0, с предназначение: за делова и административна дейност; СОС с идентификатор 07079.618.68.1.3 по КККР на гр.Бургас, разположен на етаж 1, с предназначение за делова и административна дейност; СОС с идентификатор 07079.618.68.1.5 по КККР на гр.Бургас, разположен на етаж 2, с предназначение за делова и административна дейност. Трите самостоятелни обекта се намират в сграда №1, разположена в ПИ 07079.618.68 с площ 413 кв.м по КККР с адрес ул.“Славянска“ №3, гр.Бургас, актувани с АЧДС № 9093/23.10.2018г.

При проверката е установено следното: 

За СОС с идентификатор 07079.618.68.1.5 по КККР на гр.Бургас, разположен на ет.2  с предназначение за делова и административна дейност, находящ се в сграда №1, разположена в ПИ 07079.618.68 с площ 413кв.м по КККР с адрес ул.“Славянска“ №3 се установява, че е необитаем в момента на извършване на проверката - 27.11.2018г. От табелата на входа е видно, че самостоятелния обект се ползва като Център за културна и клубна дейност на синдикатите в здравеопазването-гр.Бургас.

С писмо изх.№ 92-00-10/27.03.2019г. на Областна администрация Бургас до Председателя на  синдикатите в здравеопазването – КНСБ с копие до д-р Татяна Николова –Бялкова - Председател на териториален координационен съвет към ФСЗ-КНСБ гр.Бургас са поканени  доброволно в 14 –дневен срок от получаване на писмото, да освободят ползваните имоти –държавна собственост,  като в противен случай ще бъдат предприети действия по чл.80 ЗДС.

В отговор с вх. № 92-00-16/10.04.2019г. на горецитираното писмо Председателят на федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ изразява несъгласие да освободи имота. Като аргументи е изтъкнато, че имота се владее и ползва от здравните работници на гр.Бургас в лицето на Териториален координационен съвет – гр.Бургас към ФСЗ-гр.София от 1982 година до настоящия момент на основание заповед №446/28.09.1982г. на Председателя на ИК на ОбНС Бургас на валидно правно основание.  Иска се да бъде отразено в АЧДС № 9093/23.10.2018г., че имота е предоставен за ползване и управление на Федерация на синдикатите в здравеопазването- гр.София, чрез Териториален координационен съвет- гр.Бургас, или имотът да бъде предоставен на Териториален Координационен съвет- гр.Бургас за ползване на синдикална дейност на основание ЗДС и ППЗДС.

С писмо с изх.№ 92-00-39 /02.08.2019г. на областен управител на област Бургас е открито административно производство по реда на чл.80 ал.1 от Закона за държавната собственост, за принудително изземване на имота,  получено  на 05.08.2019г.  Със същото е предоставен  7-дневен срок от получаване на писмото да се изрази становище, като в случай, че не се съберат доказателства, че имотът се държи от Федерацията на синдикатите в здравеопазването на правно основание, ще бъде издадена заповед за изземване в 30-дневен срок от получаване на уведомлението.

В Областна администрация Бургас е получен отговор от Федерация на синдикатите на   здравеопазването с вх.№ 92-00-39 /1/ 13.08.2019г. , който в голямата си част преповтаря писмо №92-00-16/10.04.2019г. В него се заявява позиция, че същите са собственици на държавния имот и категорично не са съгласни да се освободи.  

В писмото е посочено е, че със заповед №410/26.05.1982г. на Председателя на ИК на ОбНС Бургас е отстъпено на ОС на БПС Бургас възмездно право на ползване върху държавен имот- ½ ид.ч от дворно място и II и III етажи от къща на ул.“Славянска“ № 1 и 3, намиращ се в оперативно управление на ДП „Инертни материали“ Бургас срещу заплащане на сумата 13 271,14 лв. Впоследствие е издадена нова заповед № 446/28.09.1982г., на Председателя на ИК на ОбНС Бургас , с която се предоставя в оперативно управление на агенция „Булстрад“ втория етаж от сградата на ул. „Славянска“ № 1 и 3, заедно с ¼ ид.ч от дворното място срещу заплащане сумата от 6635, 57лв. Отделно от това се твърди, че в съставения Акт за държавна собственост № 483/04.07.1950  за масивна къща в гр.Бургас, ул.“Славянска“ №3 етаж едно-стая, кухня, килер, етаж две-три стаи и кухня, етаж три –също като ет.2, застроени- 90кв.м., незастроено дворно място- 100кв.м е отбелязано отзад на акта горецитираните заповеди, както и че третия  етаж е предоставен на ОС на БПС. Записано е също, че със заповед № 901/15.06.1992г. имотът е реституиран на наследници на Михаил Илиев и Калиопа Михайлова Бакърджиеви.

 В изложеното с писмото се изразява претенция, че имота е придобит и на оригинерно правно основание по силата на добросъвестно давностно владение, тъй като след реституцията на сградата, съшият е ползван  необезпокоявано от Териториален координационен съвет на ФСЗ гр.Бургас  и е нямало претенции от наследниците на Бакърджиеви.

Описано е хронологично как е възникнала Федерацията на синдикатите в здравеопазването през годините, като съгласно Устава на същата, тя е правоприемник на ОС на БПС, като е приела всички негови активи и пасиви. По-горе описаният имот е вписан в дълготрайните активи на Профсъюза на здравните работници.гр.Бургас, чийто правоприемник е Териториален Координационен Съвет-гр.Бургас и се води в неговите активи.

В становището до Областна администрация се иска имотът да бъде деактуван и предоставен на ТКС на ФСЗ - гр.Бургас; да бъде извършено вписване в АЧДС № 9093/23.10.2019г., че имота е предоставен за ползване и управление на Федерация на синдикатите в здравеопазването-гр.София, чрез Териториален Координационен съвет-гр.Бургас,  алтернативно да се предостави държавния имот на Териториален координационен съвет-гр.Бургас за ползване за синдикална дейност на основание ЗДС и ППЗДС.

   След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства от фактическа и правна страна се установи следното:

С разпоредбата на чл.1 от Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Български земеделски народен съюз, Отечественият фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи, се обявява за незаконно придобито имуществото на тези организации, получено след 9-ти септември 1944г. и това имущество се отнема в полза на държавата от правоприемниците на тези организации в това число и от КНСБ. Изключение правят недвижимите имоти, които тези организации са получили като компенсация за конфискувани недвижими имоти през 1934г.

В този смисъл независимо, че съгласно Заповед №410/26.V.1982г., изменена със Заповед № 446/ 28.IX.1982г. на Председател на Общински народен съвет, е бил предоставен имотът за ползване  ОС на БПС, той по силата на  горецитирания закон е станал държавна собственост. Законът има възстановителна функция и цели да възвърне на държавата това, с което тя е обедняла, като не се интересува от отделния придобивен способ за различните активи на имуществото, което се отнема. Без значение е поради това, дали към съответния момент на придобиването действащото право е считало това придобиване за правомерно и основателно, или за неправомерно и неоснователно. Отнемането се извършва без оглед на това, дали съответната организация е надарена с дадено имущество, дали то е завещано, дали нейните приходи частично са от членски внос и др. Във връзка с гореизложеното единственият и неоспорим извод е, че имотът, който се ползва от Федерация на синдикатите в здравеопазването –КНСБ и Териториален координационен съвет, находящ се в гр.Бургас, ул.“Славянска“ 3 е държавна собственост ex lege.

Безспорно е, че в случая имотът не може да бъде придобит по давност. До 1996 год. действаше законова забрана за придобиване на държавни имоти по давност съгласно разпоредбата на чл. 86 от Закона за собствеността. Цитираната норма в първоначалната й редакция, действала от обнародването на закона през 1951 год. до изменението му в сила от 01.06.1996г., въвежда забрана за придобиване право на собственост по давност върху имот-държавна собственост, какъвто безсъмнено е статута на ползвания имот. Изключена е възможността трето лице да бъде собственик на имотите, поради изтекла в негова полза придобивна давност, тъй като от влизане в сила на ЗС, обнар. в ДВ, бр. 92 от 16 ноември 1951 г. до 1990 г.  ДВ бр. 31 от 1990 г., след това и за периода до 1996 г. ДВ бр. 33 от 19 април 1996 г. и съгласно последващите изменения до 31.12.2022г., когато изтича мораториума няма законови предпоставки за придобиване на имота по давност от трети лица. Това обуславя извода, че от 1982г. когато са предоставени имотите до момента не се е осъществил фактическия състав на придобивната давност, поради което няма как имотът да бъде придобит от Федерацията на синдикатите в здравеопазването- КНСБ на това основание, тъй като от 1951г. до момента действа забраната за придобиване по давност на вещи, държавна собственост.

С оглед на горното необосновани са твърденията и за придобиване по силата на давностно владение.

Неправомерното държане на имот –  държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.

Държаният от „ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНИДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- КНСБ“ и Териториален Координационен съвет –гр.Бургас недвижим имот e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Съгласно разпоредбата чл.1 Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Български земеделски народен съюз, Отечественият фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи, се обявява за незаконно придобито имуществото на тези организации, получено след 9-ти септември 1944г. и това имущество се отнема в полза на държавата от правоприемниците на тези организации в това число и от КНСБ  поради което е налице и държане на имота без правно основание, което е втората предпоставка, обуславяща необходимостта от изземване на имота.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от „ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- КНСБ“ и от Териториален координационен съвет към ФСЗ- КНСБ гр.Бургас, държания без правно основание имот – държавна собственост, представляващ СОС с идентификатор 07079.618.68.1.5 по КККР на гр.Бургас, разположен на етаж 2 с предназначение: за делова и административна дейност, находящ се в сграда №1, разположена в ПИ 07079.618.68 с площ 413 кв.м по КККР на гр.Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул. „Славянска“ №3, ведно със сграда с идентификатор 07079.618.68.2 по КККР на гр.Бургас, с площ 16 кв.м, бр.етажи 1, предназначение – хангар, депо гараж, актувани с АЧДС № 9093/23.10.2018г. Поземленият имот е идентичен с имот пл.№2334, кв.19 А по плана на гр.Бургас и б. п-л I, кв.14 А по плана на ЦГЧ на гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на недвижимите имоти до 11.09.2019г. включително, за което да се уведоми областния управител на област Бургас.

НАСРОЧВАМ принудително изземване на имотите на 12.09.2019г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

Заповедта да се връчи на „ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- КНСБ“ с адрес: гр.София, бул.“ М.Луиза“ 45 с председател: д-р Иван А Кокалов , на Териториалния координационен съвет –гр.Бургас  към ФСЗ- КНСБ гр.Бургас с председател д-р Татяна Николова – Бялкова , както и  на Директора на ОД на МВР - Бургас за сведение и изпълнение и оказване на съдействие.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

        

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 03 септември 2019 16:14 горе назад 786