Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-27/27.08.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

   З А П О В Е Д

     № РД-09-27

                                          Бургас,27.08. 2019г.

 

С моя Заповед № РД-09-17/04.06.2019г., изменена със Заповед № РД-09-26/20.08.2019г. на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, е утвърдена процедура за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“  и локални платна“ части от имоти – частна собственост, намиращи се в  землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-91/31.08.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязъл в законна сила съгласно писмо с изх.№ АУ13-2/31.07.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Заповед № РД-09-17/04.06.2019г. и Заповед № РД-09-26/20.08.2019г. са обявени на заинтересованите лица, съгласно чл.61 от АПК.

След издаване на горепосочените заповеди се установи, че е допусната техническа грешка в приложението, неразделна част от Заповед № РД-09-26/20.08.2019г.

В Заповед № РД-09-26/20.08.2019г. е посочено, че в приложението към Заповед № РД-09-17/04.06.2019г  в ред № 99, графа № 9, стр. 6 трябва да се допълнят към наследниците на Пеньо А. Янов и наследниците на Димо И. Дунков. В приложението към Заповед № РД-09-26/20.08.2019г. в ред 4, графа № 9, стр. 1  са посочени само наследниците на Димо И. Дунков.

Предвид горното се установи, че в приложението неразделна част от Заповед № РД-09-26/20.08.2019г., не са посочени всички наследници на имота, като не са изписани наследниците на  Пеньо А. Янов. 

С оглед на изложеното и предвид констатираната очевидна фактическа грешка, на основание чл.62, ал.1 от АПК,

     З А П О В Я Д В АМ:

 

  1. 1.      ИЗМЕНЯМ приложението към моя Заповед № РД-09-26/20.08.2019г., като в ред № 4, графа № 9, стр.1  за имот с идентификатор 07079.2.1865 ДА СЕ ЧЕТЕ  НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМО И. ДУНКОВ И НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕНЬО А. ЯНОВ.
  2. 2.      Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Бургас за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.
  3. 3.      Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Приложението е неразделна част от заповедта.

 

           СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА (п)

            Областен управител на област Бургас

            Заповед за заместване РД-10-141/26.08.2019г.

Добавено : вторник, 27 август 2019 16:41 горе назад 438