Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-26/20.08.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

                                                        № РД-09-26

                                          Бургас,  20.08. 2019г.

 

С моя Заповед № РД-09-17/04.06.2019г. на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, е утвърдена процедура за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“  и локални платна“ части от имоти – частна собственост, намиращи се в  землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-91/31.08.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязъл в законна сила съгласно писмо с изх.№ АУ13-2/31.07.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Заповед № РД-09-17/04.06.2019г. е обявена на заинтересованите лица, съгласно чл.61 от АПК.

След издаване на горепосочената заповед са представени допълнителни документи, от които се констатира грешка във фактическата обстановка, отнасяща се до настъпили преди издаване на Заповедта промени на собствеността на част от отчуждените имоти, които не са отразени в приложението, неразделна част от заповедта.

Съгласно представен Нотариален акт № 122, т. I, рег.№4199, дело № 113 от 27.08.2018г. е установено, че поземлен имот с идентификатор 07079.2.1394, посочен в ред 27 в приложението, неразделна част от Заповед № РД-09-17/04.06.2019г., е прехвърлен в собственост на Катя К.Попова, чрез договор за дарение.;

На основание Нотариален акт № 88, т.28, дело №5234 от 03.08.2018г. и Нотариален акт за покупко-продажба № 71, т.28, дело № 5215 от 03.08.2018г. е установено, че посоченият в ред 25 от приложението, наследник на Славка Е. Апостолова е прехвърлил в собственост на притежаваната идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.2.1391 чрез договор за дарение на Невен Е. Ников;

Отразените в ред 23 и 24, стр.10 от приложението като собственици „БОВА КАР“ ЕООД на ПИ с идентификатор 07079.2.2439 и 07079.2.2441 са прехвърли собствеността си в полза на „БОВА ЕСТЕЙТ“ ООД съгласно Нотариален акт № 159, т. IV, рег.№ 13933, дело №488 от 30.10.2018г.;

С писма вх.№ 07-00-6(1)/22.07.2019г. от община Тополовград и вх.№ 46-00-5(1)/12.08.2019г. от община Бургас са представени удостоверения за наследници изх.№219/15.07.2019г. на Петко К. Панайотов и удостоверение за наследници изх.№ 06-00-217/08.08.2019г. на Димо И. Дунков.

Във връзка с изложеното и на основание чл.62, ал.1 от АПК,

 

 

       З А П О В Я Д В АМ:

 

  1. 1.      ИЗМЕНЯМ моя Заповед № РД-09-17/04.06.2019г., в частта от приложението, както следва:

-                     За имот с идентификатор 07079.2.1394 в ред № 27, графа №9, стр.2 от приложението вместо Албена Т. Колева, ДА СЕ ЧЕТЕ Катя К. Попова;

 

-                     За имот с идентификатор 07079.2.1391 в ред № 25, графа № 9, стр. 2 от приложението вместо наследници на Славка Е. Апостолова, ДА СЕ ЧЕТЕ Невен Е. Николов;

 

-                     За имот с идентификатор 07079.2.2439 в ред № 23, графа № 9, стр.10 от приложението вместо „БОВА КАР“ ЕООД, ДА СЕ ЧЕТЕ „БОВА ЕСТЕЙТ“ ООД;

 

-                     За имот с идентификатор 07079.2.2441 в ред № 24, графа № 9, стр.10 от приложението вместо „БОВА КАР“ ЕООД, ДА СЕ ЧЕТЕ „БОВА ЕСТЕЙТ“ ООД;

 

-                За имот с идентификатор 07079.2.1611 в ред № 53, графа  9, стр.4 от приложението вместо Петко Костов Панайотов, ДА СЕ ЧЕТЕ наследници на Петко К. Панайотов – Иринка К. Пеева;

 

-              За имот с идентификатор 07079.2.1865 в ред № 99, графа № 9, стр.6 от приложението към наследниците на Пеньо А. Янов да се допълнят наследниците на Димо И. Дунков – Матенка А. Дункова и Анжелина Д. Стойчева.

 

  1. 2.      Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Бургас за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.
  2. 3.      Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Приложението е неразделна част от заповедта.

 

 

 

 

            ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас   

 

Добавено : сряда, 21 август 2019 13:08 горе назад 480