Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-25/26.07.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                                                                         

З А П О В Е Д                                                   И З В Л Е Ч Е Н И Е

 № РД-09-25

     Бургас, 26. 07.2019 г.

 

                В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване,  открит със Заповед №РД-10-107/21.06.2019г. за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот – частна държавна собственост, находящ се в град Приморско, община Приморско, област Бургас, представляващ  Почивна база „Кокиче“ – курортна, туристическа сграда с идентификатор 58356.502.176.12 – масивна сграда на три етажа, със застроена площ от 239 кв.м., разгъната застроена площ от 613 кв.м., ведно с 1/10 ид.ч. от обслужващи обекти, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 4697/14.03.2009 год., утвърден от Областен управител на област Бургас.      

        Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 25.07.2019 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

    

          1.Определям „ХОЛИ ПРИМОРСКО 2013“ ЕООД ЕИК 202603166 със седалище и адрес на управление - град Варна, район Приморски, ул.“Цани Гинчев“ № 6, ет.3, ап. 10, с управител Пламен Йорданов Георгиев, за спечелил търга и за наемател, за срок от 5 (пет) години на нежилищен имот – частна държавна собственост, находящ се в град Приморско, община Приморско, област Бургас, представляващ  Почивна база „Кокиче“ – курортна, туристическа сграда с идентификатор 58356.502.176.12 – масивна сграда на три етажа, със застроена площ от 239 кв.м., разгъната застроена площ от 613 кв.м., ведно с 1/10 ид.ч. от обслужващи обекти, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 4697/14.03.2009 год., утвърден от Областен управител на област Бургас.

        2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa от 9800 лв. (девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС за годишна наемна цена, или: 1980 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) месечна наемна цена без ДДС за активен сезон от 1-ви юни до 30-ти септември; и 235 лв. (двеста тридесет и пет лева) месечна наемна цена без ДДС за неактивен сезон от 1-ви октомври до 31-ви май.

        3. Плащането на месечната наемна цена в размер на: 1980 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) без ДДС за активен сезон от 1-ви юни до 30-ти септември; и в размер на 235 лв. (двеста тридесет и пет лева) месечна наемна цена без ДДС за неактивен сезон от 1-ви октомври до 31-ви май, да се извършва до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

         4.  ЗАДЪЛЖАВАМ лицето, определено за наемател, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

            - 1376 лв. (хиляда триста седемдесет и шест лева), съставляващи разликата над внесения депозит от 1000 лв. (хиляда лева), по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

            - 1000 лв. (хиляда лева), съставляващи гаранция за изпълнение на задълженията на наемателя по договора, платима по банкова сметка на  Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.         

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

          5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

           6.  В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./ Заповедта да се съобщи на участника в търга по реда на АПК.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административен съд Бургас.

             Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция „АКРРДС“   и    Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

За Областен управител на област Бургас

Заповед № РД-10-125/25.07.2019 год.

Добавено : понеделник, 29 юли 2019 12:50 горе назад 424