Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-12/25.07.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д                                                                            Извлечение

 

          РД-12-12

 

Бургас,25.07.2019 г.

            

 

В Областна администрация Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-93/10.06.2019 г. на Областния управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, имот пл. №63 с площ 2294 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Каравельово, Община Руен, актуван с АЧДС №8008/08.08.2017 г., утвърден от Областен управител.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия с №80-00-335/17.07.2019 г., утвърден от областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. Определям Х.М. М. с ЕГН ****, с адрес: с.****, Община Руен, л.к. №****, издадена от МВР, чрез представляващия го адвокат Д. Л. Д. от БАК, ЕГН ***, с пълномощно с рег. №***г., издадено от Нотариус в Район РС Айтос – Г. Г. с рег. №**** на Нотариалната камара, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ имот пл. №63 с площ 2294 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Каравельово, Община Руен, актуван с АЧДС №8008/08.08.2017 г., утвърден от Областен управител.

          2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 4900 лв.  (четири хиляди и деветстотин лева), без вкл. ДДС;

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ Х. М. М. с ЕГН *****,спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 4700 лв. (четири хиляди и седемстотин лв.), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 200 лв.(двеста),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 98 лв.  (деветдесет и осем лв.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3.3. 20% ДДС в размер на 999,60 лв.  (деветстотин деветдесет и девет лв. и 60 ст.), изчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

          3.4. 127,40 лв. (сто двадесет и седем лв. и 40 ст.), съставляващи 2,6 % местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Руен.

          3.5. На основание чл.45, ал.1, във връзка с ал.7 от Закон за данък върху добавената стойност върху продажната цена се начислява ДДС.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsregion.org и на Х. М. М., чрез пълномощника му адвокат Д. Д., по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 25 юли 2019 14:12 горе назад 412