Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-11/09.07.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

     З А П О В Е Д

 

                   РД-12-11

 

       Бургас,09.07.2019г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-85/29.05.2019г. на областния управител на Област Бургас за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 07079.609.89.1.4по КККР на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ул. „Екзарх Йосиф“ № 20 с площ 179,29 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, заедно с 87,60 % ид.части от общите части на сградата и сутерен от 92,57 кв.м., актуван с АЧДС № 9284/22.02.2019г. и Акт за поправка № 9348/20.03.2019г. на АЧДС № 9284/22.02.2019г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 02.07.2019г., утвърден от областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

      1. Определям  ПЛАМЕН Р. ХРИСТОВ ЕГН *****за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 07079.609.89.1.4по КККР на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ул. „Екзарх Йосиф“ № 20 с площ 179,29 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, заедно с 87,60 % ид.части от общите части на сградата и сутерен от 92,57 кв.м., актуван с АЧДС № 9284/22.02.2019г. и Акт за поправка № 9348/20.03.2019г. на АЧДС № 9284/22.02.2019г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

       2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 250 215 /двеста и петдесет хиляди двеста и петнадесет/ лева;

          3. ЗАДЪЛЖАВАМ  ПЛАМЕН Р ХРИСТОВ,спечелил търга и определензакупувач, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 245 215  лева (двеста четиридесет и пет хиляди двеста и петнадесет), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 6005,16 /шест хиляди и пет лева и 0.16 ст./ лева, съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота с включен ДДС по банковата сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3.3. 7506,45  /седем хиляди петстоти и шест лева и 0.45 ст./ лева, съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Бургас.

          3.4. На основание чл.45, ал.3 от Закон за данък върху добавената стойност, сделката е освободена доставка, тъй като самостоятелният обект се намира в сграда, построена около 1924 г., която не е нова по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДДС.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

            5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви договор за продажба на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

Настоящата заповед да се връчи на началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 09 юли 2019 10:07 горе назад 499