Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-21/08.07.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

   З А П О В Е Д

 

                      РД-09-21

 

       Бургас, 08.07.2019г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-86/29.05.2019г. на Областния управител на Област Бургас, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект – публична държавна собственост, с предназначение: кафе – сладкарница с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административна сграда на Областна администрация Бургас,  с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, актуван с АПДС № 5842/28.01.2012г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 02.07.19 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

     1. Определям  „ДЕЛТА ФИШ ГРУП“ ЕООД ЕИК ****, представлявано от управителя Васил Т. Симов, ЕГН ****  за спечелил търга и за наемател на самостоятелен обект – публична държавна собственост, с предназначение: кафе – сладкарница с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административна сграда на Областна администрация Бургас,  с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, актуван с АПДС № 5842/28.01.2012г.

                2.  ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1, в размер на 1581  /хиляда петстотин осемдесет и един лева/ лв. без ДДС.

                3. Плащането на наемната вноска в размер на 1581 лв. /хиляда петстотин осемдесет и един лева/ лв. без ДДС и 1897,20 лв. с вкл. ДДС / хиляда осемстотин деветдесет и седем лева и 0.20ст./ да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

          4.  ЗАДЪЛЖАВАМ лицето, определено за наемател, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

            - 1897,20 лв. с вкл. ДДС / хиляда осемстотин деветдесет и седем лева и 0.20ст./, съставляващи дължимият месечен наем за първия месец, по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

            - внесеният от лицето депозит за участие в търга в размер на 800 /осемстотин/ лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF да се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора и лицето да довнесе сумата от 1097 /хиляда и деветдесет/ лева, представляващи разликата до пълния размер на гаранцията по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас на “Уникредит Булбанк” АД.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

         5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

        6.  В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

             Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел „ТУДС“  и  началника на отдел “АФСД ”.

Настоящата заповед да се връчи на началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 08 юли 2019 16:55 горе назад 472