Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-10/05.07.2019г

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д  

 

           РД-12-10

 

Бургас,05. 07. 2019 г.

            

 

В Областна администрация Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-87/29.05.2019 г. на Областния управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ имот №244 по неодобрения план на с. Снягово, Община Руен, с площ 644 кв.м., незастроен, актуван с АЧДС № 9306/11.03.2019 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия с №80-00-304/03.07.2019 г., утвърден от областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

             1. Определям ФЕВЗИ Д***Х*** с ЕГН ****с адрес: с. Снягово, Община Руен, с л.к. №****, издадена на ****г. от МВР-Бургас за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ имот №244 по неодобрения план на с. Снягово, Община Руен, с площ 644 кв.м., незастроен, актуван с АЧДС № 9306/11.03.2019 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.         

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 2900 лв.  (две хиляди и деветстотин лева), без вкл. ДДС;

          3. ЗАДЪЛЖАВАМ ФЕВЗИ Д*** Х*** с ЕГН ****,спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 2700 лв. (две хиляди и седемстотин), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 200 лв.(двеста),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 58 лв.  (петдесет и осем), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3.3. 20% ДДС в размер на 591,60 лв.  (петстотин деветдесет и един лв. и 60 ст.), изчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

           3.4. 75,40 лв. (седемдесет и пет лв. и 40 ст.), съставляващи 2,6 % местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Руен.

           3.5. На основание чл.45, ал.1, т.1 от Закон за данък върху добавената стойност върху продажната цена се начислява ДДС.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

            5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsregion.org и на Февзи Д*** Х*** по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 05 юли 2019 14:02 горе назад 613