Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-106/21.06.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                    извлечение

З А П О В Е Д

 

№ РД -10-106

Бургас,21.06.2019год.

 

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, Протокол № 80-00-201/18.04.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-216/28.11.2018 г. и изменена със Заповед № РД-10-209/18.12.2018г. на Областния управител на област Бургас за откриване на тръжна процедура и Протокол № 80-00-275/13.06.19г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-218/28.11.2018г. и изменена със Заповед № РД-10-211/18.12.2018г., за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт-оценител,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 07079.611.224.1.6 по КККР на гр. Бургас (нула, седем, нула, девет, точка, шест, едно, едно, точка, две, две, четири, точка, едно, точка, шест), административен адрес: гр. Бургас, ул. „Софроний“ № 12 с площ 104,34 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, ведно с избено помещение под самостоятелния обект и съответните идеални части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 9376/03.04.2019г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

   Първоначална тръжна цена на имота – 143 600 лв. ( сто             четиридесет и три хиляди и шестстотин лева).

     Съгласно разпоредбите на ЗДДС доставката на сгради или на части от тях, които не са нови не подлежи на облагане с ДДС.

      Търгът да се проведе на 30.07.2019 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям депозит за участие в търга в размер на 3000 лв. (три хиляди лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 29.07.2019 г.

 Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за продажба не се сключва с участник, който има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- схема на обекта

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за продажба

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация, че участникът няма публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл48б ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 29.07.2019 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 29.07.2019 г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

           Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началник отдел „ТУДС“ и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

         

 

 

 

        

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА (п)

За Областен управител на област Бургас                                           

Заповед № РД-10-99/17.06.2019г.

мс/

Добавено : понеделник, 24 юни 2019 09:25 горе назад 682