Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-17/04.06.2019г

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

З А П О В Е Д

 

                                                         № 09-17

                                                 Бургас, 04.06. 2019г.

 

На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед № РД 02-14-343/08.04.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и З № ЗМФ-266/01.04.2019г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-202/11.04.2019г. от МРРБ, във връзка с влязъл в сила ПУП – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-91/31.08.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, оценителски доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от одобрения ПУП – парцеларен план и Решение № КЗЗ-08 от 08.04.2015г. и Решение № КЗЗ – 24 от 29.11.2018г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“  и локални платна“ части от имоти – частна собственост, намиращи се в  землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-91/31.08.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязъл в законна сила съгласно писмо с изх.№ АУ13-2/31.07.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С Решение № КЗЗ-08 от 08.04.2015г. и Решение № КЗЗ – 24 от 29.11.2018г. на Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и храните са утвърдени площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.

Отчуждените части от имоти – частна собственост са подробно описани по вид, площ, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура” и ще започнат да се изплащат след влизане в сила на настояшата заповед.

 

 

 

 

 

3. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Бургас за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.

4.  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 Приложение към Заповед № РД-09-17/04.06.2019г.[pdf]

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас   

Добавено : вторник, 04 юни 2019 16:27 горе назад 1223