Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-87/29.05.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-10-87/29.05.2019 год.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка с Глава Пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.45, ал.7 от ЗДДС и като взех предвид становищата на комисията, изразени в Протокол №80-00-185/12.04.2019 г. и Протокол №80-00-249/22.05.2019 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-10-211/18.12.2018 г. на Областен управител и на основание на Заповед №РД-10-79/26.04.2017 г. на Областния управител на област Бургас за откриване на тръжна процедура и за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим експерт-оценител и проявения инвестиционен интерес към имота.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ имот пл. №244 с площ 644 кв.в. по неодобрения кадастрален план на с. Снягово, община Руен, актуван с АЧДС №9306/11.03.2019 г., утвърден от областен управител.

Търгът да се поведе на 02.07.2019 г. от 11,30 ч. в сградата на Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1 в малката зала на 2-ри етаж.

Определям следните параметри за провеждане на търга:

-          Първоначална тръжна цена – 2800 лв. (две хиляди и осемстотин лв.), без ДДС;

-          Начин на плащане – достигната тръжна цена, ДДС и режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN: BG86 UNCR7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF НА „Уникредит Булбанк“ АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача;

-          Дължимият местен данък се заплаща в същия срок по сметка на община Руен;

-          Депозит за участие в търга в размер на 200 лв. (двеста лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 01.07.2019 г.;

-            Данъчната оценка на имота е 2409,20 лв.;

-            До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа;

-            Договор за продажба не се сключва с участник, който има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация Бургас.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

           

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост;

- скица на имота;

- тръжни условия и необходими документи;

- проект на договор за покупко-продажба;

- образец на заявление за участие в търга;

- образец на декларация за оглед;

- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация;

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК;

- декларация по чл.48б от ЗДС

- образец „Предлагана цена“;

- удостоверение за данъчна оценка;

- извлечение от експертна оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. „Цар Петър” №1, а документацията се получава на 4-ти етаж, стая №37.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 01.07.2019 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, ет.1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 01.07.2019 г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в 3-дневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Възлагам на Светла Кралева - младши експерт в отдел „ТУДС”, да организира съвместно със главен експерт „Връзки с обществеността“, обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга, а на началник отдел „ТУДС“ да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, на началник на отдел „ТУДС“ и началник на отдел „АФСД“ за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : петък, 31 май 2019 10:43 горе назад 718