Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-13/21.05.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

                                                                                                                     ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

 

РД -09-13

 

Бургас, 21.05.2019 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-58/02.04.2019г. на Областния управител на Област Бургас, за отдаване под наем на имот – държавна собственост, представляващ:жилище с полезна площ 50 кв.м., състоящо се от две стаи, кухня, килер и баня – WC, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 4, ет.4, актуван с Акт за държавна собственост № 1301/1951г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 14.05.19 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

             

               1. Определям  ПЕТЯ В. ТОДОРОВА  за спечелила търга и за наемател на имот – държавна собственост, представляващ: жилище с полезна площ 50 кв.м., състоящо се от две стаи, кухня, килер и баня – WC, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 4, ет.4, актуван с Акт за държавна собственост № 1301/1951г.

                2.  ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1, в размер на 143  / сто четиридесет и три / лева.

                3. Плащането на наемната вноска в размер на 143  / сто четиридесет и три / лева.

да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

               4.  В 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед внесеният депозит в размер на 300 /триста/ лева по сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД да бъде трансформиран по следния начин:

                  - 143 / сто четиридесет и три / лева, представляващи дължимият месечен наем за първия месец;

                 - 143 / сто четиридесет и три/ лева, съставляващи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.Като разликата в размер на 14 /четиринадесет лева/ лв.  да се възстанови на лицето, определено за наемател по посочена от него банкова сметка.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

           

 5.  В седемдневен срок след прихващане на сумите да се подготви проект на договор за наем на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

             Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник отдел „ТУДС“  и  Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР КРУМОВ (п)

За Областен управител на област Бургас

Заповед № РД-10-80/15.05.2019г.

Добавено : вторник, 21 май 2019 16:26 горе назад 565