Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-82/21.05.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

           З А П О В Е Д                                              ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

№ РД– 10 – 82                    

Бургас, 21.05. 2019 г.

 

 

На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и като взех предвид становище на комисия, изразено в Протокол № 80-00-123/08.03.2019г. на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-217/28.11.2017г. и изменена със Заповед № РД-10-210/18.12.2018г. за откриване на тръжна процедура с цел ефективно използване и стопанисване на съществуващите в ПИ 07079.831.167 по КККР на гр. Бургас преместваеми обекти – държавна собственост и реализиране на приходи в бюджета и становище на комисия, изразено в Протокол № 80-00-222/09.05.2019г. за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт-оценител,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на три броя преместваеми обекти за обслужваща дейност съгласно схема по чл.56 ЗУТ, представляващи: Обект № 1 с площ 45 кв.м.; Обект № 2 с площ 27 кв.м. и Обект № 3 с площ 14 кв.м., или общо 86 кв.м., разположени в имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.831.167 по КККР на гр. Бургас, лесопарк „Росенец“, землище на кв. Крайморие, заедно с петната по одобрената схема за ПИ с идентификатор 07079.831.167 образуван от бивш ПИ с идентификатор 07079.831.58, за който е съставен АПДС № 6683/25.01.2013г.

Определям първоначална наемна цена - 814 лв. /осемстотин и четиринадесет лева / без ДДС месечен наем.

Наемът се заплаща ежемесечно до 10 - то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Търгът да се проведе на 26.06.2019г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

 Определям депозит за участие в търга в размер на  400 лв. / четиристотин лева /, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 25.06.2019 г.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за наем не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи - съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация:

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- одобрена схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

- разрешение за поставяне № IV зона – 000694/19.02.2019г.

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая №27.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация до 25.06.2019 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 25.06.2019 г.

 

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, както и на експерт връзки с обществеността за сведение и изпълнение.

 

        

 

 

         ВЛАДИМИР КРУМОВ (п)

За Областен управител на област Бургас

Заповед № РД-10-80/15.05.2019г.                                          

мс/

 

Добавено : вторник, 21 май 2019 16:22 горе назад 480