Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-06/07.02.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                                                                          П Р Е П И С

 

 

З А П О В Е Д

 

                                                         № РД-09-6

 

                                                 Бургас,  07.02.2019 г.

 

 

На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед № РД-02-14-1255/03.12.2018г. и № ЗМФ-4/02.01.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-18 от 11.01.2019г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с влязъл в сила ПУП – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-30/08.04.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, оценителски доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлен имот в земеделска територия, засегнат от одобрения ПУП – парцеларен план, Решение № КЗЗ-101/29.01.2013г. и Решение № КЗЗ-19/ 15.06.2016г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“ Границата ОПУ Ямбол/ОПУ Бургас – Средец от км.212+600 до км 212+956,44“, на територията на община Средец, област Бургас“ част от имот – частна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 17974.42.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Средец, община Средец, област Бургас, целият с площ 4 393км.м. /имот № 042201 по регистър/, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива,собственост на наследниците на георИ петров генчев, с площ на отчуждената част 40кв.м., за която е определено обезщетение на стойност 37 /тридесет и седем/ лева,  съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-30/08.04.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С Решение № КЗЗ-101/29.01.2013г на Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и храните е утвърдено трасе за проектиране в земеделски земи за цялостно реализиране на посочения обект, а с Решение № КЗЗ-19/15.06.2016г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ е променено предназначението на земеделския фонд.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура” и ще започнат да се изплащат след влизане в сила на настояшата заповед.

 

 

3. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

4. Копие от заповедта да се изпрати на Кмета на община Средец за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.

5.  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас   

 

Добавено : четвъртък, 07 февруари 2019 11:31 горе назад 415 pdf