Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-02/31.01.2019г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

          РД-12-2

 

Бургас,31.01.2019г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-206/18.12.2018г. на областния управител на Област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляваща 243,5886  кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.824.503 по КККР на гр. Бургас, кв. Долно езерово, ул. „Елените“ № *, целият с площ 474 кв.м.,трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), актуван с АЧДС № 5095/02.09.2010 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 23.01.2019 г., утвърден от областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

             1. Определям  СТОЯН Д. ДОНЕВ ЕГН ***, гр. ***за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляваща 243,5886  кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.824.503 по КККР на гр. Бургас, кв. Долно езерово, ул. „Елените“ № *, целият с площ 474 кв.м.,трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), актуван с АЧДС № 5095/02.09.2010 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

             2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 9200 лв.  /девет хиляди и двеста лева/ без вкл. ДДС;

          3. ЗАДЪЛЖАВАМ  СТОЯН Д. ДОНЕВ,спечелил търга и определензакупувач, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед и след отказ на съсобственика на основание чл.33 от Закон за собствеността, да внесе следните суми:

3.1. 8200 (осем хиляди и двеста) лева, съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 1000  /хиляда/ лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 184  /сто осемдесет и четири/ лева, съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота с включен ДДС по банковата сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3.3. 20 % ДДС в размер на 1876,80  /хиляда осемстотин седемдесет и шест лева и 0.80 ст./ лева, изчислен върху размера на данъчната основа 9384 лв. /девет хиляди триста осемдесет и четири лева / - по сметка на Областна администрация – област Бургас  IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

           3.4. 276  /двеста седемдесет и шест лева/ лева, съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на Община Бургас.

           3.5. На основание чл.45, ал.1, т.1 от Закон за данък върху добавената стойност върху продажната цена се начислява ДДС.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

            5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3, да се подготви договор за продажба на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 04 февруари 2019 13:53 горе назад 427 pdf