Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповед № РД-09-3 от 17.01.2019 г.

З А П О В Е Д

 
РД-09-3
 
Бургас, 17.01.2019 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-193/29.11.2018г. на Областния управител на Област Бургас за учредяване право на строеж в ПИ 07079.831.268 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, актуван с АЧДС № 8097/17.08.2017г., за изграждане на открит басейн със застроена площ 112,75 кв.м., техническо помещение с площ 30,25 кв.м., прилежаща инфраструктура към басейн с площ 230,45 кв.м., включваща площадка, подход и стълбище, и лятна кухня със застроена площ 160 кв.м. или обща площ 533,45 кв.м., съгласно Виза за проектиране № 432/18.10.2018г., издадена от главния архитект на община Бургас.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол № 80-00-8 на тръжната комисия от 08.01.19 г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

             

1. УЧРЕДЯВАМ  наДимитър С. Арнаутски гр..............., ул..................безсрочно право на строеж в ПИ 07079.831.268 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, актуван с АЧДС № 8097/17.08.2017г. за изграждане на открит басейн със застроена площ 112,75 кв.м.,техническо помещение с площ 30,25 кв.м., прилежаща инфраструктура към басейн с площ 230,45 кв.м., включваща площадка, подход и стълбище, и лятна кухня със застроена площ 160 кв.м. или обща застроена площ 533,45 кв.м., съгласно Виза за проектиране № 432/18.10.2018г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ дължимата цена за учредяване правото на строеж в ПИ 07079.831.268 в размер на 43 300 (четиридесет и три хиляди лева и триста) лв.

             3. ЗАДЪЛЖАВАМ Димитър Спасов Арнаутски в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

  • 40 300 лв. (четиридесет хиляди лева и триста) съставляващи разликата между определената цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 3000 /три хиляди/ лева, вносим по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД;
  • 2 % режийни разноски по § 3, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ППЗДС с включен ДДС върху определената в т. 2 стойност, в размер 1039,20 (хиляда тридесет и девет лева и двадесет стотинки) лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД ;
  • 3 % местен данък в размер на 1299  (хиляда двеста деветдесет и девет) лева по съответната банкова сметка на община Бургас.

На основание чл.45, ал.2 от ЗДДС не се начислява ДДС.

 

Документи за извършените плащания се представят в отдел „ТУДС“. Въз основа на извършените плащания по влязлата в сила заповед да се подготви договор за учредяване право на строеж .

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участника в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

            Заповедта да се връчи на Димитър С. Арнаутски, директор на дирекция АКРРДС, началник отдел АФСД за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 18 януари 2019 14:51 горе назад 1039 pdf