Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-53/21.12.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                                                                                      П Р Е П И С

                                                                                                                                 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-53/

 

Бургас21.12.2018год.

           

В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.146 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, бул. Мария Луиза“. За имота е съставен Акт за частна държавна собственост № 7800/30.11.2016г., утвърден от областния управител на област Бургас, видно от който имотът е предоставен в управление на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“.  Производството е открито по повод постъпило мотивирано искане с вх. № 55-00-537/08.11.2018 г. от инж. Димитър Иванов Великов – Директор на поделение „Железопътна секция“ - Бургас, в качеството му на пълномощник на генералния директор на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура“  за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД, *****, на горепосочения недвижим имот.

В искането се твърди, че между „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД, ЕИК *****и Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е бил сключен договор за наем от 02.01.2013г. за срок от 5 години. На 27.02.2017г. наемателят е подал Заявление с вх. № 746/27.02.2018г., с което отправя искане за едностранно прекратяване на договора. С уведомление с изх. №ЖИ-9494/17.03.2017г., управителят на дружеството-наемател е уведомен, че договорните отношения между страните се прекратяват считано от 27.03.2017г. и следва да бъде извършено доброволно предаване на имота. В предоставения срок от страна на управителя на „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООДне са предприети действия по доброволно освобождаване и предаване на имота на служителите на НКЖИ. Със заповед № 1537/27.07.2017г. е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 07079.618.146 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, бул. Мария Луиза“. Управителят на „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД е подал декларация, с която е поел задължение в 14-дневен срок от провеждането на търга, да освободи държаният без правно основание недвижим имот. Поради неплащане на достигната тръжна цена от дружеството спечелило търга, същият е прекратен със Заповед № 1700/13.08.2018г. Междувременно е издадена Заповед № 2829/10.10.2017г. на Община Бургас, с която е разпоредено на управителя на „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД да премахне незаконно построената сграда „автомивка“ в ПИ с идентификатор 07079.618.146 по КККР на гр. Бургас, която не е изпълнена. На 04.09.2018г. за пореден път е връчена покана на управителя на „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД да предаде доброволно ПИ с идентификатор 07079.618.146, но същата не е изпълнено в предоставения срок.

Предвид прекратяването на наемния договор считано от 27.03.2017г. е безспорно,  че „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД държи описания по-горе недвижим имот, без валидно правно основание за това, който факт не е оспорен от лицето след откриване и в хода на административното производство.

Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително изземване на описания по-горе недвижим имот. Същият е безспорно държавна собственост и се държи без правно основание, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост

З А П О В Я Д В А М:

 

 

 

ИЗЗЕМВАМ от „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД, *****, съсседалище и адрес на управление: с. Фазаново, общ. Царево, обл. Бургас, представлявано от управителя Руска Илиева Стефанова  недвижим – частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.146 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, бул. Мария Луиза“, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 7800/30.11.2016г., утвърден от областния управител на област Бургас, предоставен в управление на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“.  

В случай, че лицето освободи и предаде доброволно имота в срок до 15.01.2019г. на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ следва да уведоми областния управител на област Бургас.

При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 16.01.2019г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

          ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на Директора на поделение „Железопътна секция“ - Бургас, в качеството му на пълномощник на генералния директор на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура“  или определени от него длъжностни лица, който в 7-дневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.

Копие от заповедта да се връчи на „РАЯ 2008 – РУСКА СТЕФАНОВА“ ЕООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление: с. Фазаново, общ. Царево, обл. Бургас, представлявано от управителя Руска Илиева Стефанова,  на инж. Димитър Иванов Великов – Директор на поделение „Железопътна секция“ - Бургас, в качеството му на пълномощник на генералния директор на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура“ и на  ОД „Полиция” - гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №46, за сведение и изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

         Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

 

  ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  /п/

  Областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 27 декември 2018 12:36 горе назад 425 pdf