Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 З А П О В Е Д № РД-10-212/19.12.2018

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-212

 

Бургас 19.12.2018 год.

 

      

      

 

 

На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 62 от Правилника за прилагане на ЗРР и писмо с изх. № 278-00-278/17.12.2018 год (входящ № 48-00-33/17.12.18 год.) от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, в качеството ми на председател на областния съвет за развитие съгласно чл.22, ал.2 от ЗРР и чл.62, ал.1 от ППЗРР,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Променям т.І от заповед № РД-10-32/11.03.2016 год., а именно: заменям представителя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България записан в поимения  състав на областния съвет за развитие под № 31 Стефан Джамбазов  със Стоян Караненов                и заместника Марина Димитрова Хаджиатанасова с Павлин Иванов.

Препис от настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на областна администрация Бургас, а копие от заповедта да се изпрати на Стоян Караненов и   Павлин Иванов.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

 областен управител на област Бургас

 

 

Добавено : четвъртък, 20 декември 2018 13:25 горе назад 368 pdf