Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-51/07.12.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09 - 51

Бургас, 07.12.2018 г.

 

В Областна администрация Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, открит със Заповед №РД-10-172/31.10.2018 г., на реална част от недвижим имот - публична държавна собственост, с площ 92,41 кв.м. (деветдесет и две цяло четиридесет и един кв.м.) от имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.5.357, целият с площ от 11329 кв.м. по КККР на гр. Черноморец, община Созопол, актуван с АПДС №8315/24.11.2017 г. на областен управител, за петно за разполагане на преместваем обект, представляващ дървен заслон с площ 51,41 кв.м. и дървена скара с площ 41,00 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Созопол на 05.04.2018 г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 04.12.2018 г., видно от който на търга се е явил 1 (един) участник, представил оферта, отговаряща на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга и на основание чл.13, aл.3 от ППЗДС.

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

1. Определям Стамат Стаматов,с ЕГН хххххххххх, с адрес: гр. Черноморец, община Созопол, ул. „Шипка“ №*, за спечелил търга и за наемател за срок от 5 (пет) години на реална част от недвижим имот - публична държавна собственост, с площ 92,41 кв.м. (деветдесет и две цяло четиридесет и един кв.м.) от имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.5.357, целият с площ от 11329 кв.м. по КККР на гр. Черноморец, община Созопол, актуван с АПДС №8315/24.11.2017 г. на областен управител, за петно за разполагане на преместваем обект, представляващ дървен заслон с площ 51,41 кв.м. и дървена скара с площ 41,00 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Созопол на 05.04.2018 г.

            2. ОПРЕДЕЛЯМ достигната на търга цена за месечен наем в размер на 150 лв. (сто и петдесет лв.),без ДДС.

            3. Плащането на наемната вноска в размер на 150 лв. (сто осемдесет и три лева),без ДДС (180,00 лв. с ДДС), да се извършва ежемесечно до 10–то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

3.1. Задължавам физическото лице, определенозанаемател, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

- 160 лв. (сто и шестдесет лв.), съставляваща част от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора в размер на 1 (един) месечен наем, с включен ДДС, платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора. Остатъкът, в размер на 20 лв. (двадесет лв.) до пълния размер на гаранцията, е за сметка на внесения от наемателя депозит за участие в търга

            4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация Бургас, съгласно ЗМДТ, като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД.

            5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т.3.1 сума в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас един оригинал от платежния документ. Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал.2 от ППЗДС.

            6. В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

          7. Наемната вноска за първия месец от срока на договора в размер на 180 лв., с ДДС, е за сметка на внесения от наемателя депозит за участие в търга в размер на 200 лв. Отдел „АФСД” служебно да прехвърли посочената сума по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSFна „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.

            Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14–дневен срок от обявяването й пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция „АКРРДС“ и на началника на отдел „АФСД”.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : петък, 07 декември 2018 14:13 горе назад 423 pdf