Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-174/02.11.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

извлечение

 

З А П О В Е Д

 

РД-10-174

 

Бургас 02.11.2018 год.

 

На основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.4 ал.2, чл.6,  чл.10, чл.11 ал.2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси и чл.41 във връзка с §2 ал.3  и чл.43 от ЗПКОНПИ

 

                                            З А П О В Я Д В А М:

 

I.УТВЪРЖДАВАМ Вътрешни правила за реда за постъпване, регистриране, проверка, препращане и архивиране на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Областна администрация Бургас, защита на лицата, както и за работата на комисията, воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях. 

 

II.НАЗНАЧАВАМ комисия  изпълняваща функции за осъществяване на контрол и проверки на декларации във връзка с Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, в следния състав:

Председател: Валентин Люцканов- Главен секретар на Областна администрация Бургас и

Членове: Милена Кирова- Директор на Дирекция „АПОФУС“

     Нейка Новакова- Директор на Дирекция „АКРРДС“

При обективна невъзможност на член на комисията да вземе участие в работата й назначавам резервен член:         

Наталия Минкова старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ , дирекция „АПОФУС“.

 

III. УТВЪРЖДАВАМ  Образец на публичен регистър на подадените декларации от служителите на Областна администрация Бургас.

 

IV. УТВЪРЖДАВАМ  Регистър „Сигнали“ за постъпване , регистриране, проверка и препращане на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Областна администрация Бургас.

 

V.ОПРЕДЕЛЯМ Зорница  Василева на длъжност специалист „Човешки ресурси“ отдел „АФСД“ в дирекция „АПОФУС“ за служител по приемането и съхраняването на декларациите и унищожаването на информационните носители.

 

VI.ОПРЕДЕЛЯМ Христо Иванов на длъжност гл.експерт в „ИС на КТ“ дирекция „АПОФУС“ за служител относно въвеждането и обработването на данни в регистъра и публикуването на задължителната информация в него.

Настоящата заповед и утвърдените с нея вътрешни правила и образци да се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Заповедта да се сведе до знанието на  служителите в Областна администрация Бургас, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще изпълнявам лично.

 

 

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

 Областен управител на област Бургас

 

Добавено : петък, 02 ноември 2018 12:39 горе назад 458 pdf