Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-50/30.11.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-09-50

 

Бургас 30.11.2018 год.

 

      

 

 

Постъпило е искане с вх. № 26-00-844/15.11.2018 год. от Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ с адрес гр.Бургас, ул.Александър Батемберг“ № 2, бизнес център за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“ в участъците, ситуирани  между:

- от напорен водоем (НВ) с обем 4000m3 (ситуиран в ПИ с идент. 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ с идент. 58356.73.113 по КК на гр. Приморско;

-от ГРШ1 (в ПИ с идент. 58356.73.113 на гр. Приморско) до разпределителна шахта 4 (РШ4) в ПИ 67800.16.177 по КК на гр. Созопол;

-от РШ4, землище на гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец“ в ПИ 81178.36.345 по КК на гр.Черноморец;

-от ГРШ1 до т.1 в местност „Златен извор“ в ПИ 48619.25.36 по КК на гр. Царево;

-външен захранващ водопровод от ГРШ 1 до „НВ-гр.Приморско“ в ПИ с идент. 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско;

-външен захранващ водопровод от РШ 4 до „НВ-Каваците“ в ПИ с идент. 67800.40.102 по КК на гр. Созопол“.

Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП изработено от възложителя, проектно трасе на обекта с регистри на засегнатите имоти, становище на Министерството на околната среда и водите (Решение № ЕО – 14/2017 год.), предварителни съгласия по реда на чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи от общински съвети: Созопол  (Решение № 1177 от протокол № 39 от 29.06. 2018 год.), Приморско (Решение № 388 от протокол № 32 от 27.02. 2018 год.) и Царево (Решение № 409 от протокол № 24 от 24.08.2018 год.)

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“ в участъците, ситуирани  между:

- от напорен водоем (НВ) с обем 4000m3 (ситуиран в ПИ с идент. 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ с идент. 58356.73.113 по КК на гр. Приморско;

-от ГРШ1 (в ПИ с идент. 58356.73.113 на гр. Приморско) до разпределителна шахта 4 (РШ4) в ПИ 67800.16.177 по КК на гр. Созопол;

-от РШ4, землище на гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец“ в ПИ 81178.36.345 по КК на гр.Черноморец;

-от ГРШ1 до т.1 в местност „Златен извор“ в ПИ 48619.25.36 по КК на гр. Царево;

-външен захранващ водопровод от ГРШ 1 до „НВ-гр.Приморско“ в ПИ с идент. 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско;

-външен захранващ водопровод от РШ 4 до „НВ-Каваците“ в ПИ с идент. 67800.40.102 по КК на гр. Созопол“

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини Созопол, Приморско и Царево за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

Заповедта да се впише в Регистъра на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения, издадени от областния управител на област Бургас и да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 03 декември 2018 11:49 горе назад 514 pdf