Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-42/16.11.2018г

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                                                                                      п р е п и с

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-09-42

Бургас, 16.11.2018год.

 

 

Между Областния управител на област Бургас и „ЕКИП - С“ ЕООД, ****е бил сключен Договор №Д-03-16/03.09.2015г. за наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.614.230.2.5, с обща площ 1094,26кв.м, находящ се в гр. Бургас, ул. «Дебелт» №3, актуван с АЧДС № 7938/09.06.2017г., утвърден от областния управител на област Бургас. Същият е изтекъл на 03.09.2018г., поради което  с писмо с изх. № 26-00-474/1/29.08.2018г. на областния управител на област Бургас сте уведомен, че следва да освободите и предадете имота на служители на Областна администрация Бургас. С писмо с изх. № 26-00-769/23.10.2018г. е предоставен срок не по-късно от 31.10.2018г. да предадете имота, но поради обстоятелството, че това не е направено от Ваша страна с писмо с изх.№ 26-00-790/01.11.2018г., което е получено от Вас на 02.11.2018г. е открито административно производство по реда на чл.80 от ЗДС за принудително изземване на недвижимия имот. Междувременно със заповед № РД-10-154/ 02.10.2018г. на областния управител на област Бургас е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на горепосочения недвижим имот, който е проведен на 06.11.2018г. и не е спечелен от Ваша страна.

След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства от фактическа и правна страна се прие за установено следното:

Областният управител на област Бургас, след провеждане на търг с явно наддаване е сключил Договор №Д-03-16/03.09.2015г. за наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.614.230.2.5, с обща площ 1094,26кв.м, находящ се в гр. Бургас, ул. «Дебелт» №3, актуван с АЧДС № 7938/09.06.2017г., утвърден от областния управител на област Бургас с „ЕКИП - С“ ЕООД, *****. Същият е сключен за срок от 3 години и е изтекъл на 03.09.2018г., поради което  с писмо с изх. № 26-00-474/1/29.08.2018г. на областния управител на област Бургас наемателят е уведомен, че следва да освободи и предаде наетия имот. С писмо с изх. № 26-00-769/23.10.2018г. е предоставен срок не по-късно от 31.10.2018г. имотът да бъде предаден, но поради обстоятелството, че това не е направено, с писмо с изх.№ 26-00-790/01.11.2018г., получено от наемателя на 02.11.2018г. е открито административно производство по реда на чл.80 от ЗДС за принудително изземване на недвижимия имот. Междувременно със заповед № РД-10-154/02.10.2018г. на областния управител на област Бургас е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на горепосочения недвижим имот, който е проведен на 06.11.2018г.  „ЕКИП - С“ ЕООД, ***** е участвало в търга, но не е спечелило същият, поради което към настоящия момент държи имота без правно основание.

  

Неправомерното държане на имот –  държавна собственост е основание същият да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител.

Държаният от „ЕКИП - С“ ЕООД,******недвижим имот e държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост. Съгласно гореизложената фактология Договор № Д-03-16/03.09.2015г. за наем на недвижим имот – частна държавна собственосте изтекъл, поради което е налице и държане на имота без правно основание, което е втората предпоставка, обуславяща необходимостта от изземване на имота.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от „ЕКИП - С“ ЕООД, ******със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 14 /партер/, представлявано от управителя Нино Алексиев Стефанов, държания без правно основание имот – държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.614.230.2.5, с обща площ 1094,26кв.м, находящ се в гр. Бургас, ул. «Дебелт» №3, актуван с АЧДС № 7938/09.06.2017г., утвърден от областния управител на област Бургас. Задължавам дружеството да освободи доброволно имота в срок до 13.12.2018г., за което да уведоми областния управител на област Бургас.

При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 14.12.2018г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

Копие от заповедта да се връчи на  „ЕКИП - С“ ЕООД, ***** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 14 /партер/, представлявано от управителя Нино Алексиев Стефанов и на началника на ОД „Полиция” - гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №46 за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

        

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 16 ноември 2018 09:30 горе назад 499 pdf