Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-44/16.11.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                                                                         

И З В Л Е Ч Е Н И Е

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-44

     Бургас, 16. 11.2018 г.

 

                В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване,  открит със Заповед №РД-10-153/02.10.2018г. за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на 161,20 кв.м. (сто шестдесет и един и двадесет квадратни метра) от недвижим имот частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 48619.501.71, целия с площ от 23 340 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 4695/13.03.2009г. на Областен управител, по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Царево, за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност по чл.56 от ЗУТ, онагледени на схема, одобрена от гл. архитект на община Царево

        Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 06.11.2018г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

    

          1. Определям„АС ХОТЕЛИ“ ЕООД, седалище и адрес на управлениегр. София, представлявано от управителя Тодор А. Павлов за спечелил търга и за наемател на 161,20 кв.м. (сто шестдесет и един квадратни метра и двадесет) от недвижим имот частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 48619.501.71, целия с площ от 23 340 кв.м. по кадастралната карта  и кадастралните регистри, на гр. Царево, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4695/13.03.2009г. на Областен управител, за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност по чл.56 от ЗУТ.

        2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за  месечен наем в размер на  1200 лв. (хиляда и двеста лева)без ДДС.

        3. Плащането на наемната вноска в размер на 1200 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС  и 1440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) с  ДДС да се извършва до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

         4.  ЗАДЪЛЖАВАМ лицето, определено за наемател, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

            - 940 / деветстотин и четиридесет / лева, съставляващи разликата над внесения депозит от 500 лв. по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

            - 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет лева/ лева, съставляващи гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 месечен наем с включен ДДС, платима по банкова сметка на  Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

          5. Наемателят е длъжен да внесе определените в т. 4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

           6.  В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

            Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

             Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор на Дирекция „АКРРДС“   и    Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

 

              ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

              Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 16 ноември 2018 16:52 горе назад 291 pdf