Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-172/31.10.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-10-172

 

Бургас 31. 10. 2018год.

 

      

На основание чл.16 aл.2 във връзка с чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с оглед необходимостта от законосъобразно отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, осигуряване на условия за обслужване на риболовни дейности за разтоварване на улови от прясна риба и/или други водни организми, съхраняване на риболовния инвентар, както и осигуряване на минимални санитарно битови условия за заетите в дейността в гр. Черноморец, община Созопол.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

І. ОТКРИВАМ процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от недвижим имот - публична държавна собственост, с площ 92,41 кв.м. (деветдесет и две цяло четиридесет и един кв.м.) от имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.5.357, целият с площ от 11329 кв.м. по КККР на гр. Черноморец, община Созопол, актуван с АПДС №8315/24.11.2017 г. на областен управител, за петно за разполагане на преместваем обект, представляващ дървен заслон с площ 51,41 кв.м. и дървена скара с площ 41,00 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Созопол на 05.04.2018 г.

Първоначална наемна цена – 149,33 лв. (сто четиридесет и девет лв. и 33 ст.) месечен наем, без ДДС или 179,20 лв. (сто седемдесет и девет лв. и 20 ст.), с включен ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10–то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на една достигната наемна месечна вноска, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 04.12.2018 г. от 10.30 часа в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям депозит за участие в търга в размер на 200.00 лв. (двеста лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на „Уникредит Булбанк“ АД, клон Бургас, в срок до 03.12.2018 г.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица. Не се допускат до участие, като самостоятелни кандидати, свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- одобрена схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 4-ти етаж, стая №37.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация Бургас до 03.12.2018 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, ет.1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 03.12.2018 г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в 3-дневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на Светла Кралева - младши експерт в отдел „ТУДС”, да организира съвместно със специалист „Връзки с обществеността“, обявяване на търга, съгласно чл.44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, директор на дирекция „АКРРДС“ и началник отдел „АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ      (п)

Областен управител на област Бургас                                           

 

Добавено : четвъртък, 01 ноември 2018 16:39 горе назад 648