Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-40/31.10.2018г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                                                                                     

П Р Е П И С

                                                                                                                                 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-40

 

Бургас, 31.10.2018 год.

           

В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ недвижим имот с идентификатор 35883.509.4.21 по КККР на гр. Камено, находящ се на адрес: гр. Камено, общ. Камено, жп гара „Дружба“, Блок *, ет.*, ап. ляв.  За имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 7636/25.04.2016г., утвърден от областния управител на област Бургас, с който е предоставен в управление на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Производството е открито по повод постъпило мотивирано искане с вх. № 55-00-491/01.10.2018 г. от инж. Димитър Иванов Великов – Директор на поделение „Железопътна секция“ - Бургас, в качеството му на пълномощник на генералния директор на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура“  за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от Ованес Завен Нерсесян на горепосочения недвижим имот.

В искането се твърди, че между Оване  Нерсесян и Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е бил сключен договор за наем от 22.05.2008г., който е удължен с анекс от 22.05.2009г. и допълнително споразумение от 22.05.2010г., като същият е изтекъл окончателно на 22.05.2011г. На наемателя многократно са изпращани уведомителни писма, че договорът е изтекъл и при желание от негова страна за подписване на нов договор е необходимо да представи необходимите за това документи. От страна на Ованес  Нерсесян не са предприети действия по сключване на нов договор, нито е извършено доброволно предаване на имота. При извършените проверки на място в имота на 19.08.2016г., 19.10.2016г. и 14.08.2017г. са съставени констативни протоколи,  подписани от служители на ЖПС – Пловдив, с които се установява, че жилището е необитавано, но същото е заключено, не е опразнено и в него има лични вещи на наемателя.  Въпреки многократните уведомявания, че имотът следва да бъде освободен и предаден, видно от представените от директора на поделение „Железопътна секция“ - Бургас документи, това не е направено от страна на бившия наемател, което от своя страна е основание за откриване на процедура по принудително изземване на имота по реда на чл.80, ал.1 от ЗДС. Предвид прекратяването на наемния договор считано от 22.05.2011г. е безспорно,  че Ованес Завен Нерсесян държи описания по-горе недвижим имот, без валидно правно основание за това, които факт не е оспорен от лицето след откриване и в хода на административното производство.

Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително изземване на описания по-горе недвижим имот. Същият е безспорно държавна собственост и се държи без правно основание, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост

З А П О В Я Д В А М:

 

 

 

ИЗЗЕМВАМ от Ованес Нерсесян, ЕГН …………….., с адрес …………………………………………………. недвижим – публична държавна собственост, представляващ недвижим имот с идентификатор 35883.509.4.21 по КККР на гр. Камено, находящ се на адрес: гр.Камено, общ. Камено, жп гара „Дружба“, Блок *, ет.*, ап. ляв.  За имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 7636/25.04.2016г., утвърден от областния управител на област Бургас, с който е предоставен в управление на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

В случай, че лицето освободи и предаде доброволно имота в срок до 12.11.2018г. на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ следва да уведоми областния управител на област Бургас.

При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 13.11.2018г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

          ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. ч. и осъществяване на принудителното изземване на Директора на поделение „Железопътна секция“ - Бургас, в качеството му на пълномощник на генералния директор на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура“  или определени от него длъжностни лица, който в 7-дневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.

Копие от заповедта да се връчи на Ованес Нерсесян, ……………………………………………………………, на инж. Димитър Великов – Директор на поделение „Железопътна секция“ - Бургас, в качеството му на пълномощник на генералния директор на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура“  и на началника на РУ „Полиция”, гр. Камено общ. Камено ул. “Георги Кондолов“ № 10 за сведение и изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

         Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

 

  ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

  Областен управител на област Бургас

 

 аи/

 

Добавено : четвъртък, 01 ноември 2018 09:25 горе назад 722